ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔)
เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

---------------------------------------------

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศดังต่อไปนี้

                          ข้อ ๑ กำหนดให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
                                   (๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของบริษัท สามารถ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอป-เม้นท์ จำกัด
                                   (๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของบริษัท ไนเน็กซ์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เอเซีย จำกัด
                                   (๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
                                   (๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท เอลคอมรีเซิซ จำกัด
                                    (๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                   (๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา (กรุงเทพฯ) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
(ให้ยกเลิก (๖) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘) ใช้บังคับวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป)
                                   (๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด
                                   (๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต บริษัท แพนเทค อาร์ แอนด์ ดีจำกัด
                                   (๑๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Research and Development Center) บริษัท มินีแบไทย จำกัด
                                   (๑๑) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด
                                   (๑๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบัล เทค แลบอราทอรี จำกัด
                                   (๑๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด
                                   (๑๔) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                   (๑๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอไลน์ จำกัด
                                   (๑๖) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท พรีเมียร์โกลเบิลคอร์เปอเรชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕) ใช้บังคับวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป)
                                   (๑๗) ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ดอนเมือง) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป)
                                   (๑๘) บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๙) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป)
                                   (๑๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖) ใช้บังคับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป)
                                   (๒๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖) ใช้บังคับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป)
                                   (๒๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖) ใช้บังคับวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป)
                                   (๒๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖) ใช้บังคับวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป)
                                   (๒๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามเภสัช จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖) ใช้บังคับวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นต้นไป)
                                   (๒๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ๒๐๐๑ สยามอีโคโนมิค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๗) ใช้บังคับวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป)
                                   (๒๕ ) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามทรีอโกรฟอเรสตี้ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๗) ใช้บังคับวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป)
                                   (๒๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๑
                                   (๒๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๒
                                   (๒๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๓
                                   (๒๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๔
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙) โดย (๒๖)-(๒๙) ใช้บังคับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๑ เป็นต้นไป)
                                   (๓๐) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙) ใช้บังคับวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ เป็นต้นไป)
                                   (๓๑) ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๘) ใช้บังคับวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป)
                                   (๓๒) บริษัท ปณปัญญ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐) ใช้บังคับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เป็นต้นไป)
                                   (๓๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาที่ ๑
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๑) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เป็นต้นไป)
                                   (๓๔) สำนักงานนวัตกรรม แพน ราชเทวี บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๗) ใช้บังคับวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๓๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท นันยาง อินสปายเรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๒) ใช้บังคับวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป)
                                   (๓๖) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒) ใช้บังคับวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๒ เป็นต้นไป)
                                   (๓๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด สำนักงานสาขาที่ ๑
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป)
                                   (๓๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓) ใช้บังคับวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป)
                                   (๓๙) ส่วนวิจัยและพัฒนาสินค้า บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓) ใช้บังคับวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป)
                                   (๔๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มัทสุชิตะ อิเล็คทริค เอวีซี (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓) ใช้บังคับวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป)
                                   (๔๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป)
                                   (๔๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท วี-เอฟ ไล้ท์ติ้ง จำกัด
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป)
                                   (๔๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด สาขาที่ ๑
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป)
                                   (๔๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๔๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เน็ต แกดเจตส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๔๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๔๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๔๘) โครงการศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป)
                                   (๔๙) โครงการอุทยานอุตสาหกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๕๐) ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๓๐) ใช้บังคับวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๕๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕) ใช้บังคับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๕๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๕๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามกูรู จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๕๔) โครงการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๕๕) ส่วนวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเทคนิค บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ ๐๐๐๑
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕) ใช้บังคับวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๕๖) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖) ใช้บังคับวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๕๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖) ใช้บังคับวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๕๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเวทฟีดส์ จำกัด สาขาที่ ๑
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖) ใช้บังคับวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๕๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗) ใช้บังคับวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๖๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗) ใช้บังคับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๖๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗) ใช้บังคับวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)
                                   (๖๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แอคคิวพลัส อินสทรูเม้นท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘) ใช้บังคับวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๖๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท นทีทอง โพลีเมอร์ จำกัด (สาขาที่ ๒)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘) ใช้บังคับวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๖๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙) ใช้บังคับวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๖๕) บริษัท สถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงามและสุขภาพ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐) ใช้บังคับวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๖๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐) ใช้บังคับวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๖๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑) ใช้บังคับวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๖๘) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑) ใช้บังคับวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๖๙) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒) ใช้บังคับวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๗๐) ส่วนวิจัยและพัฒนาบริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๓) ใช้บังคับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๗๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔) ใช้บังคับวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๗๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔) ใช้บังคับวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๗๓) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔) ใช้บังคับวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗)
                                   (๗๔) ฝ่ายเทคนิคและพัฒนา บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕) ใช้บังคับวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๗๕) บริษัท แม็กเนท รีเสิร์ช จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖) ใช้บังคับวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๗๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗) ใช้บังคับวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๗๗) หน่วยงานวิจัยผลิตภัณฑ์ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๘) ใช้บังคับวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๗๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙) ใช้บังคับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป)
                                   (๗๙) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐) ใช้บังคับวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๘๐) แผนกพัฒนาระบบ บริษัท วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑) ใช้บังคับวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๘๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเกรท ซายน์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๒) ใช้บังคับวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๘๒) บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๓) ใช้บังคับวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป)
                                   (๘๓) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๔) ใช้บังคับวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๘๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด                                    
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕) ใช้บังคับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๘๕) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕) ใช้บังคับวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๘๖) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๘๗) ฝ่ายวิจัย บริษัท ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗) ใช้บังคับวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๘๘) ฝ่ายวิจัย บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (๘๙) ฝ่ายวิจัย บริษัท อาหารชีวภาพ จำกัด
                                   (๙๐) ฝ่ายวิจัย บริษัท อีเทอร์นอลไลฟ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗) ใช้บังคับวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๙๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คิว อาร์แอนด์ดี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗) ใช้บังคับวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๙๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ปราชญ์สยาม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๘) ใช้บังคับวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๙๓) บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๙) ใช้บังคับวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๙๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๐) ใช้บังคับวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๙๕) ฝ่ายเทคนิคและวิจัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๑) ใช้บังคับวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)
                                   (๙๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แม็คโคร ฟู้ด เทค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒) ใช้บังคับวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๙๗) ฝ่ายวิจัยและเสริมสร้างนวัตกรรม บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๓) ใช้บังคับวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗เป็นต้นไป)
                                   (๙๘) บริษัท พัฒน์กล อาร์ แอนด์ ดี จำกัด (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๔) ใช้บังคับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๙๙) ผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๔) ใช้บังคับวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๐๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗เป็นต้นไป)
                                   (๑๐๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) ใช้บังคับวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๐๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) ใช้บังคับวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๐๓) บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๕) ใช้บังคับวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๑๐๔) หน่วยงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)”                                    
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                   (๑๐๕) ฝ่ายธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๘) ใช้บังคับวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๐๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๘) ใช้บังคับวันที่ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๐๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๘) ใช้บังคับวันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๐๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูนิซีดส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๙) ใช้บังคับวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๐๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เมดดิคัลซอฟท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๙) ใช้บังคับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๑๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๐) ใช้บังคับวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๑๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด                                    
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๑) ใช้บังคับวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๑๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๑) ใช้บังคับวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๑๓) แผนกงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีเอชวัฒนายนต์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๒) ใช้บังคับวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๑๔) มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๓) ใช้บังคับวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๑๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง (๑๙๘๗)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๔) ใช้บังคับวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๑๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๑๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๖) ใช้บังคับวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๑๘) บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๗) ใช้บังคับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๑๙) ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๘) ใช้บังคับวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๒๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๙) ใช้บังคับวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๒๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอฟูเอ็ล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๐) ใช้บังคับวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๒๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เเนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๑) ใช้บังคับวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๒๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๒) ใช้บังคับวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๒๔) บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๔) ใช้บังคับวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๒๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอซีอี เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๒๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๖) ใช้บังคับวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๒๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท บาลานซ์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๗) ใช้บังคับวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป)
                                   (๑๒๘) บริษัท อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๘) ใช้บังคับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เป็นต้นไป)
                                   (๑๒๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อูเบะไนล่อน (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๙) ใช้บังคับวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๓๐) บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๗๐) ใช้บังคับวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป)
                                   (๑๓๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๗๑) ใช้บังคับวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป)
                                   (๑๓๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๗๑) ใช้บังคับวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป )
                                   (๑๓๓) บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๗๓) ใช้บังคับวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป)
                                   (๑๓๔) บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๗๔) ใช้บังคับวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๓๕) คณะบุคคลโอเอ็นเอฟ เทคโนโลยี
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๗๕) ใช้บังคับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๓๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๘๕) ใชบังคับตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๓๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยยูนิเวอร์แซลออฟฟิสโปรดักส์จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๗๗) ใช้บังคับวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๓๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๗๘) ใช้บังคับวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๓๙) ฝ่ายเทคนิค บริษัท นาม สุขภัณฑ์ จำกัด สาขาที่ ๓
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๗๙) ใช้บังคับวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๔๐) สถาบันไทย-เยอรมัน
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๐) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๔๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอแลป จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๑) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๔๒) บริษัท โมบิแครท จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๒) ใช้บังคับวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๔๓) แผนกวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๓) ใช้บังคับวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๔๔) บริษัท สมาร์ท เอ็มเบ็ดเด็ด เน็ตเวิร์ค ซีสเต็ม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๔) ใช้บังคับวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป)
                                   (๑๔๕) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป)
                                   (๑๔๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๖) ใช้บังคับวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๔๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๗) ใช้บังคับวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๔๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๘) ใช้บังคับวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๔๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แมชีนเนอร์รี่เอ็มโปเรียม (๑๙๙๕) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๘๙) ใช้บังคับวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๕๐) บริษัท เซริบรัม ดีไซน์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙๐) ใช้บังคับวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๕๑) บริษัท ไลฟ์ ซายน์ คอสเมติก รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙๑) ใช้บังคับวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๕๒) บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (๑๙๙๔) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙๒) ใช้บังคับวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๕๓) นายพีรเดช พูลสุข
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙๓) ใช้บังคับวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป )
                                   (๑๕๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙๔) ใช้บังคับวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๕๕) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามซีแพคบล็อค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๕๖) สำนักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙๖) ใช้บังคับวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๕๗) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙๗) ใช้บังคับวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๕๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙๘) ใช้บังคับวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๕๙) ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๙๙) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๖๐) บริษัท เพาเวอร์ ซีล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๐) ใช้บังคับวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๖๑) แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๑) ใช้บังคับวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๖๒) บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๒) ใช้บังคับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๖๓) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๓) ใช้บังคับวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๖๔) ศูนย์วิจัย-พัฒนาและโรงงานวัคซีนต้นแบบ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๔) ใช้บังคับวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๖๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ดี เอ็ม ซี คอร์ป (๑๕๔) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๕) ใช้บังคับวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๖๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๖) ใช้บังคับวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๖๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๗) ใช้บังคับวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๖๘) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อุตสาหกรรมคอนกรีตซีแพค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๘) ใช้บังคับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๖๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แอจจิลซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๙) ใช้บังคับวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   ( ๑๗๐ ) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖๘) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป )
                                   (๑๗๑) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๓) ใช้บังคับวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป )
                                   (๑๗๒) ส่วนผลิต บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๑๒) ใช้บังคับวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๗๓) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๑๓) ใช้บังคับวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๗๔) บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๑๔) ใช้บังคับวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๗๕) บริษัท ศูนย์อัลแทร์เพื่อการฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๑๕) ใช้บังคับวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๗๖) บริษัท เกรซเทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๑๖) ใช้บังคับวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๗๗) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๙) ใช้บังคับวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป)
                                   (๑๗๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๑๘) ใช้บังคับวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๗๙) ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๑๙) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๘๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลัดดา จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒๐) ใช้บังคับวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๘๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒๑) ใช้บังคับวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๘๒) ฝ่ายศูนย์เทคนิคลูกค้า บริษัท ๓ เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒๒) ใช้บังคับวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๘๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒๓) ใช้บังคับวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๘๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Strategy Product Development Division) บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๘๕) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒๖) ใช้บังคับวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๘๖) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒๗) ใช้บังคับวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป )
                                   (๑๘๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลครบุรีจำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒๘) ใช้บังคับวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๘๘) ฝ่ายวิศวกรรมมิเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒๙) ใช้บังคับวันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๘๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๐) ใช้บังคับวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๙๐) บริษัท วิจัยนวัตกรรมสิ่งทอ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๑) ใช้บังคับวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๙๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๓) ใช้บังคับวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๙๒) สำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๔) ใช้บังคับวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๙๓) แผนกวิศวกรรม บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๕) ใช้บังคับวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๙๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๖) ใช้บังคับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป )
                                   (๑๙๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สาขาที่ ๑๙
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๗) ใช้บังคับวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๙๖) สำนักงานพลังงานทดแทน บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๙) ใช้บังคับวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๙๗) บริษัท แอโรแคร์ จำกัด แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๐) ใช้บังคับวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๙๘) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๑) ใช้บังคับวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๑๙๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๒) ใช้บังคับวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป )
                                   (๒๐๐) ฝ่ายเทคนิคและวิจัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๓) ใช้บังคับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป )
                                   (๒๐๑) บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๔) ใช้บังคับวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป )
                                   (๒๐๒) บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๒๐๓) แผนกวิจัย บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๖) ใช้บังคับวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป )
                                   (๒๐๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๗) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป )
                                   (๒๐๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๘) ใช้บังคับวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป)
                                   (๒๐๖) ฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๙) ใช้บังคับวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป)
                                   (๒๐๗) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕๐) ใช้บังคับวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป)
                                   (๒๐๘) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕๑) ใช้บังคับวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป)
                                   (๒๐๙) หน่วยงาน Information Technology Office - Domestic Market บริษัท เอสซีจีซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๙) ใช้บังคับวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
                                   (๒๑๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โทกามิ กรีน โปรดักส์ จำกัด สาขาที่ ๑
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕๓) ใช้บังคับวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   (๒๑๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไทยน๊อคซ์ บริษัทไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕๔) ใช้บังคับวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   (๒๑๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕๕) ใช้บังคับวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   (๒๑๓) หน่วยงานพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๖) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   (๒๑๔) บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕๗) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   (๒๑๕) ส่วนบริหารระบบงาน บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๕๘) ใช้บังคับวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   (๒๑๖) ส่วนผลิตกล้าไม้และเทคนิค บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖๐) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   (๒๑๗) ส่วนวิศวกรรม บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖๑) ใช้บังคับวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   (๒๑๘) บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖๒) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   (๒๑๙) หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖๓) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   (๒๒๐) ส่วนผลิต โรงเยื่อบ้านโป่ง บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖๔) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   (๒๒๑) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   (๒๒๒) แผนกสนับสนุนการผลิต บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖๖) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๒๓) สำนักงานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๗) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๒๔) ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๓) ใช้บังคับวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๒๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๐) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๒๖) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๑) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๒๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๒) ใช้บังคับวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๒๘) ส่วนผลิต บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๓) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๒๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๔) ใช้บังคับวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๓๐) แผนกประกันคุณภาพเยื่อ และแผนกประกันคุณภาพกระดาษ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๓๑) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๖) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๓๒) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๗) ใช้บังคับวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๓๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีแรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑๖) ใช้บังคับวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป
                                   “(๒๓๔) แผนกส่งเสริมการผลิต บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๙) ใช้บังคับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๓๕) ฝ่ายผลิต บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๐) ใช้บังคับวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๓๖) สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป (วิศวกรรม) บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (๑๙๙๔) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๑) ใช้บังคับวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๓๗) ส่วนผลิต โรงงานกาญจนบุรี บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๒) ใช้บังคับวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๓๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๓) ใช้บังคับวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๓๙) ส่วนผลิตและงานประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๔) ใช้บังคับวันที่๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๔๐) หน่วยงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ หน่วยงานผลิต บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๕) ใช้บังคับวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๔๑) ฝ่ายผลิตและแผนกประกันคุณภาพ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๖) ใช้บังคับวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๔๒) ฝ่ายผลิต บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๗) ใช้บังคับวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๒๔๓) ส่วนออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๘) ใช้บังคับวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๒๔๔) ส่วนผลิต บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๙) ใช้บังคับวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๒๔๕ ) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๐) ใช้บังคับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๒๔๖) สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ ขอนแก่น จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๑) ใช้บังคับวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๒๔๗) แผนกประกันคุณภาพ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๒) ใช้บังคับวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๒๔๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์ทดสอบกลางแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๒๔๙) แผนกพิมพ์และสำเร็จรูป ๒ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๒๕๐) แผนกวิจัยของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๒๕๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เมดิทอป จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๒๕๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๕๓) ส่วนผลิต บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๙๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๕๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๕๕) ส่วนงานวิจัยและปรับปรุง บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๒๕๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดกระบัง”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป
                                    “(๒๕๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอ-อินโนวาและซินครอน จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๕๘) นายพิพัฒน์ วีระถาวร”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๕๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๖๐) บริษัท สปินคอนโทรล เอเชีย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๖๑) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๖๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๖๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๖๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
                                   “(๒๖๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โมลีคิว (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๖๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๖๗) บริษัท เคพีอี รีเซิร์ช จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๖๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๖๙) บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๗๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๗๑) ส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๗๒) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๗๓) บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๗๔) บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๗๕) ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๗๖) มหาวิทยาลัยบูรพา”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๗๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอส.ที. ไรซิ่ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๗๘) สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๗๙) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๘๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๘๑) บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๓๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๘๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดิจิตอล อีโคโนมิค จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๓๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๘๓) New Technology Department บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๓๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๘๔) แผนกผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท บางกอก คอมเทค จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๓๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๘๕) บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด (วิจัยและพัฒนา)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๓๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๘๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๓๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๘๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอสทีเท็กซ์ไทล์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๓๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๘๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๓๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๘๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยู-แคตตาล็อก จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๓๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๙๐) ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๙๑) บริษัท มิกซ์แมทพาวเวอร์ จำกัด “ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
                                   “(๒๙๒) นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๙๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นฮั่วหลีการทอ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๙๔) แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                   “(๒๙๕) ศูนย์อินโนเวทีฟเทคโนโลยี บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๙๖) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สาขาที่ ๒๐)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                   “(๒๙๗) นายธนาธิป สะและหน่าย”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                   “(๒๙๘) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                    “(๒๙๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท บี. ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
                                    “(๓๐๐) แผนก Service Delivery บริษัท ไอทีวัน จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
                                    “(๓๐๑) นายไพศาล การถาง”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                    “(๓๐๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทคูณ รีเสิร์ช แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                    “(๓๐๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                    “(๓๐๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เมก้า ฟอร์ซ อินเตอร์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
                                    “(๓๐๕) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                    “(๓๐๖) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟตดีวิชั่น)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                    “(๓๐๗) ส่วนวิศวกรรมและโครงการ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด สาขาที่ ๑”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
                                    “(๓๐๘) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนกลางบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๐๙) จี เอ็ม วิจัย”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๑๐) ฝ่ายเทคนิค บริษัท เบียร์ไทย (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๑๑) บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด แผนกวิจัยและพัฒนา”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๑๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๑๓) นายสุรัตน์ วรรณศรี”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๑๔) บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ทีม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๑๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๑๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โมลด์ เมท จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๑๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๑๘) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๑๙) สำนักวิจัยและพัฒนาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๒๐) บริษัท เฮลตี้ บี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๒๑) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูเฟ็คเจอริ่ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๒๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๒๓) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๒๔) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๒๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๒๖) สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๒๗) ส่วนวิศวกรรม บริษัท มงคลสมัย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๒๘) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท สุรากระทิงแดง (๑๙๘๘) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๒๙) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ประมวลผล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๘๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๓๐) บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๘๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๓๑) บริษัท กิสโค จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๘๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๓๒) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยกลาง บริษัท แสงโสม จำกัด สาขาที่ ๓”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๘๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๓๓) บริษัท ศูนย์วิจัยสัตว์กรุงเทพ จำกัด (สาขาที่ ๑)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๘๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๓๔) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๓๕) คณะทำงานวิจัยและพัฒนา บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๘๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๓๖) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๘๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๓๗) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ประมวลผล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๘๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๓๘) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ธนภักดี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๘๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๓๙) อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย - จีน จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๔๐) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท นทีชัย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๔๑) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                    “(๓๔๒) สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๔๓) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๔๔) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๔๕) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๔๕) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๔๖) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไร้ซ์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๔๗) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๔๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๔๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เฮมพกรีน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๕๐) งานบริการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตร บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๕๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๕๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๕๓) ส่วนวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเทคนิค บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๕๔) สำนักงานวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศ บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๕๕) สำนักงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๕๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๕๗) ศูนย์เทคโนโลยี บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด สาขาที่ ๒”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๕๘) ศูนย์วิจัยฮักเคิลเบอร์รี่ บริษัท อินโนฟิน จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๕๙) บริษัท ซันโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๖๐) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๖๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๖๒) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๖๓) ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๖๔) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๖๕) หน่วยงานวิศวกรรม บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๑๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๖๖) หน่วยงานบริการเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Technical Services & Development) บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๒๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๖๗) หน่วยงานวิศวกรรม บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๒๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๖๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๒๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๖๙) บริษัท สถาบันวิจัยเอ็นวี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๒๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๗๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วินเซนส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๒๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๗๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๒๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๗๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๒๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๗๓) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท คอร์เนล โพลิเมอร์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๒๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๗๔) คณะทำงานและวิจัยและพัฒนา บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด (สาขา 1)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๒๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๗๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๒๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๗๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๓๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “( ๓๗๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามฟายน์เฆมี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๓๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๗๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๓๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๗๙) หน่วยงานทรัพยากรธรณีและเหมือง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๓๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๘๐) ส่วนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๓๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๘๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๓๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๘๒) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๓๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๘๓) ฝ่ายเทคนิค บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๓๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๘๔) แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๓๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๘๕) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๓๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๘๖) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๔๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๘๗) สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๔๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๘๘) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๔๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๘๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๔๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๙๐) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๔๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๙๑) แผนก GIS (Geographic Information System) บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๔๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๙๒) ส่วนโปรเจค แมเนจเม้นท์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๔๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๙๓) นายชาตรี เลิศสิมา ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๔๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๙๔) ศูนย์ Process Technology บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๔๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๙๕) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๔๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๙๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๙๗) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท อธิมาตร จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๙๘) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๓๙๙) นายอรรถกร เก่งพล ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๐๐) ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และพัฒนาตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๐๑) Process and Materials Development บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๐๒) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๐๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดัชมิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๐๔) นางสาวนรารักษ์ บุตรชา ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๐๕) สำนักงานเทคนิคและประกันคุณภาพ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๐๖) หน่วยงานผลิตและบำรุงรักษา บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๐๗) หน่วยวิจัยและพัฒนาบริษัท มิลตั้น ไบโอเทค จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๐๘) มหาวิทยาลัยนเรศวร”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๐๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด สาขา ๐๑ ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๑๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท โพลีเมอร์ ฟอร์ม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๑๑) หน่วยงานบริการเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Technical Services & Development) บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๑๒) แผนกวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๑๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๑๔) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๑๕) หน่วยงาน Information Technology Office - Structural Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๑๖) บริษัท วีฟอร์อาร์แอนด์ดี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๑๗) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก้ว บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๑๘) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๑๙) บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๒๐) หน่วยงาน Cement Application Technology บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๒๑) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๒๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๘๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๒๓) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๘๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๒๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๘๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๒๕) ฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม และฝ่ายประกันคุณภาพ - บริษัท คอนวูด จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๘๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๒๖) หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๘๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๒๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๘๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๒๘) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสิริเมธี”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๘๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๒๙) แผนกวิจัย บริษัท เค - แลบ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๘๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๓๐) กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๘๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   “(๔๓๑) หน่วยงาน Technology Office บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๙๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)

                          ข้อ ๒ กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของ รายจ่ายที่ต้องจ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้แก่เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามข้อ ๑ ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นไป

                                ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


                          (ร.จ.ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๐) clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 6, 2016

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161