ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง    ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เนื่องจากได้มีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พร้อมกับชำระภาษีต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป

 

                กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เนื่องจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีความเข้าใจหลักเกณฑ์กฎหมายในช่วงเวลาก่อนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2542 และในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2542 คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีความรับผิดต้องชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ตามมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร

 

                เพื่อแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว และเป็นการบรรเทาภาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงประกาศ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราช-กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 และตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 และการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามมาตรา 3(6) แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 และตามมาตรา 4(6) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลภาษีธุรกิจเฉพาะได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2542 โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ แต่ต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับตามมาตรา 89/1 และมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร

                           การขายอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

                           (1) การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน

                           (2) การขายห้องชุดของผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

                           (3) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขาย รวมถึงการขายที่ดินอันเป็น ที่ตั้งของอาคารดังกล่าว

                           (4) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) เฉพาะกรณีที่มีการแบ่งขายหรือมีการแบ่งแยกไว้เพื่อขาย โดยได้จัดทำถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น หรือให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีสิ่งดังกล่าว

 

                ข้อ 2  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่จะได้รับสิทธิตามข้อ 1 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 พร้อมกับชำระภาษีธุรกิจเฉพาะและเงินเพิ่ม ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 กรณีที่ได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะและเงินเพิ่มบางส่วนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ถือว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะชำระภาษี และเงินเพิ่ม ตามสัดส่วนของจำนวนภาษี และเงินเพิ่มตามแบบแสดงรายการภาษี

                           กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามวรรคหนึ่ง ไม่สามารถชำระภาษีธุรกิจเฉพาะและเงินเพิ่มให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะชำระภาษีธุรกิจเฉพาะและเงินเพิ่มเป็นสามงวด ๆ ละเท่า ๆ กันก็ได้ กล่าวคือ งวดที่หนึ่งต้องชำระภายใน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 งวดที่สองต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง หากไม่ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป ตามประกาศนี้

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ไม่มีผลต่อภาษีอากรที่ได้เสียหรือชำระไปแล้วหรือที่ได้รับแจ้งการะเมินภาษีไปแล้วก่อนวันที่ที่ลงในประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2544

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 21, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161