ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : เงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมการชำระเงินเพิ่มผิดแบบ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๗๒ วันที่ : ๕ มกราคม ๒๕๖๑
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกเอกสารที่มีรายการคำว่า “ใบกำกับภาษี/บิลเงินสด (อย่างย่อ)”
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๗๓ วันที่ : ๕ มกราคม ๒๕๖๑
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๗๐ วันที่ : ๕ มกราคม ๒๕๖๑
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใช้ใบกำกับภาษีขายและใบกำกับภาษีซื้อที่ระบุชื่อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไม่ตรงตามที่จดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงไว้
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๑๓๑ วันที่ : ๙ มกราคม ๒๕๖๑
5.
เรื่อง : การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๑๙๘ วันที่ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๓๑๒ วันที่ : ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
7.
เรื่อง : การยกเว้นภาษีอากร ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๓๑๓ วันที่ : ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
8.
เรื่อง : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลให้แก่นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๘๔ วันที่ : ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่พนักงานได้รับจากการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๘๗๕ วันที่ : ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๘๗๙ วันที่ : ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, March 19, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161