ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๓๗๒๙
วันที่ : ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวออสเตรเลีย
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๓ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดทำโครงการ Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea ร่วมกับ United Nations Environment Programme และได้มอบหมายให้ Mr. A สัญชาติออสเตรเลีย มาปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Director of the SEAFDEC/UNEP/GEF Project ประจำที่สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาการประมงฯ เป็นเวลา ๓ ปี ศูนย์พัฒนาการประมงฯ จึงขอให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินค่าจ้าง เงินเพิ่ม และเงินได้อื่น ๆ ที่ Mr. A ได้รับจากเครือรัฐออสเตรเลีย
แนววินิจฉัย           เนื่องจากตามข้อ ๔ ของหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ระบุให้เอกสิทธิ์และการอำนวยความสะดวกแก่หัวหน้า รองหัวหน้า และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาการประมงฯ เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย ภายใต้แผนการโคลัมโบระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือ ซึ่งตามคำแปลหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่าง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอังกฤษ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้เชี่ยวชาญตามแผนการโคลัมโบ ระบุให้ผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนการโคลัมโบได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนคนต่างด้าว ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือน เงินเพิ่ม และเงินได้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากประเทศของตน และภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าสิ่งของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนภายใน ๓ เดือน นับแต่เดินทางมารับหน้าที่ครั้งแรก ดังนั้น หากตำแหน่ง ดังกล่าว มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศูนย์พัฒนาการประมงฯ Mr. A ย่อมได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือน เงินเพิ่ม และเงินได้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากเครือรัฐออสเตรเลียตามหนังสือแลกเปลี่ยน และมาตรา ๓ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๙
เลขตู้ : ๘๒/๔๐๘๖๕

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, July 18, 2019

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161