ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
 
1.
เรื่อง : การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๙๗๕ วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีหักลดหย่อนการบริจาคให้โรงเรียน
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๙๗๖ วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๙๗๗ วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการระบุชื่อผู้เสียภาษีอากรในหนังสืออื่น ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๙๗๘ วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอากรแสตมป์ กรณียกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๙๗๙ วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๙๘๑ วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางวิชาการ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๙๘๒ วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการชำระค่าฝึกอบรมให้มูลนิธิ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๐๙๓ วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๐๙๔ วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๑๓๒ วันที่ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, October 31, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161