ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๕๑๓๘
วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๓ (๑) ประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อหารือ            บริษัท A.(ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
           ๑. บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. ๐๙) รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท B. จำกัด (บริษัทB.) (บริษัทผู้โอนกิจการ) เมื่อวันที่ ๑สิงหาคม ๒๕๕๕
           ๒. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นและแจ้งการเป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากรสำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดและหรือ บริษัทจำกัด ตามแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๙ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
           ๓. วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ B. (บริษัทผู้โอนกิจการ) จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ และเสร็จการชำระบัญชีต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
           ๔. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีหนังสือขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตาม แบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน โดยบริษัทฯ เข้าใจว่า การที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ ต่ออธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นการปฏิบัติ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว อย่างไรก็ดี หากกรมสรรพากรเห็นว่าบริษัทฯ ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว บริษัทฯ ขอผ่อนปรนข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ โดยถือว่า การที่บริษัทฯ ยื่นแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นการยื่นแบบตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการโอนกิจการทั้งหมด
แนววินิจฉัย            กรณีที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ เมื่อวันที่ ๒๗สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยบริษัทผู้โอนกิจการยังไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนิติบุคคล(บริษัทฯ ผู้โอนกิจการแจ้งเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) และบริษัทฯไม่ได้ส่งมอบหนังสือรับรองแสดงการเลิกกิจการจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัทผู้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทอื่นพร้อมการยื่นแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่นแจ้งรายการตามแบบค.อ.๑ - ค.อ.๔ เร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงผ่อนปรนโดยให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นการยื่นแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ ตามกำหนดเวลาตามข้อ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้บริษัทฯ ส่งมอบหนังสือรับรองแสดงการเลิกกิจการจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัทผู้โอนกิจการ เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นรัษฎากร ตามที่ระบุไว้ในแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือฉบับนี้
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๑๓
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, September 15, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161