ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๕๑๓๖
วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาระภาษี กรณีการเช่าและซื้อที่ดินสำหรับสถานกงสุล
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๓๙ มาตรา ๙๑/๒ มาตรา ๙๑/๗ มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์จะเช่าและซื้อที่ดิน สำหรับใช้เป็นที่ทำการสถานกงสุลบนที่ดินในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
           ๑. กรณีที่ดินในกรุงเทพฯ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ จึงให้ ส่วนราชการเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของที่ดินเอกชนและให้สถานเอกอัคราชฑูตฯ เป็นผู้เช่าที่ดินนั้น
           ๒.กรณีที่ดินในต่างจังหวัด ส่วนราชการจะเป็นผู้ให้เช่าแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยส่วนราชการพิจารณาให้เช่าในระยะเวลาเบื้องต้น ๓๐ ปี
           ๓. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอหารือว่า กรณีตาม ๑. และ ๒. จะมีภาระภาษีหรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย            ๑. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
          เนื่องจากส่วนราชการไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๙ แห่ง ประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
           ๒. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
           กรณีส่วนราชการซื้อที่ดินจากเอกชน เนื่องจากผู้ประกอบกิจการการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ และมาตรา ๙๑/๗ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นผู้ซื้อจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังกล่าว
           ๓. อากรแสตมป์
           ผู้ให้เช่าที่ดินมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์บนสัญญาเช่า ตามมาตรา ๑๐๔ แห่ง ประมวลรัษฎากร ประกอบกับบัญชีท้ายหมวด ๖ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ให้เช่าเป็นหน่วยงานของรัฐบาล จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียอากรตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๐๓
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, September 15, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161