ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๕๑๓๗
วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.๑ – ค.อ.๔ เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
ข้อกฎหมาย : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลว. ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อหารือ            กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.๑ – ค.อ..DRFT: เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
           ๑. บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทผู้โอนกิจการ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
           ๒. บริษัทผู้โอนกิจการ ได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๐๙) แจ้งการเลิกประกอบกิจการภาษีมูลค่าเพิ่ม และโอนกิจการทั้งหมดต่อสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหาคร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยยังมิได้มีการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ในวันดังกล่าว
           ๓. บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๐๙) โอนกิจการทั้งหมดต่อกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันเลิกบริษัทของผู้โอนกิจการแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้ยื่นแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
           ๔. บริษัทผู้โอนกิจการได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
           ๕. บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขออนุมัติผ่อนปรนข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการยื่นแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ ก่อนวันที่บริษัทฯ จดทะเบียนเลิกต่อกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจว่า สามารถยื่นแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ ได้โดยไม่ต้องรอให้บริษัทผู้โอนกิจการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีก่อน และบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือรับรองแสดงการเลิกบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัทผู้โอนกิจการต่อผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว
แนววินิจฉัย            กรณีที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ค.อ.๑ – ค.อ.๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยบริษัทผู้โอนกิจการยังไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนิติบุคคลและบริษัทฯ ไม่ได้ส่งมอบหนังสือรับรองแสดงการเลิกกิจการจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัทผู้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัทอื่นพร้อมการยื่นแบบ ค.อ.๑ – ค.อ.๔ นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากบริษัทฯ สำคัญผิดว่าการยื่นแบบ ภ.พ.๐๙ แล้ว บริษัทฯ มีคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิและมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ค.อ.๑ – ค.อ.๔ โดยไม่ต้องรอให้บริษัทผู้โอนกิจการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีก่อน โดยได้ยื่นเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงผ่อนปรนโดยให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ค.อ.๑ – ค.อ.๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นการยื่นแบบ ค.อ.๑ – ค.อ.๔ ตามกำหนดเวลาตามข้อ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๑๒
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, September 15, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161