ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๕๑๓๔
วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนเงินภาษีอากร
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            ๑. บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ตามมาตรา ๑๗ แห่ง พระราชบัญญัติ ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ บริษัทประกอบกธุรกิจบัญชีสาม (๒๑) การทำธุรกิจบริการออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเกี่ยวกับการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
           ๒. บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.๕๓) สำหรับเดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒๓,๖๖๔,๙๘๒.๐๑ บาท และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด.๕๐) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีภาษีต้องชำระจำนวน ๒๔๖,๒๖๑.๘๙ บาท ภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน ๒๓,๖๖๔,๙๘๒.๐๑ บาท บริษัทฯ มีภาษีที่ชำระไว้เกิน จำนวน ๒๓,๔๑๘,๗๒๐.๑๒ บาท เลือกไม่มีความประสงค์จะขอคืนภาษีที่ชำระเกิน
           ๓. ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (ค.๑๐) ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวนเงิน ๒๓,๔๑๘,๗๒๐.๑๒ บาท เนื่องจากถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้เกินหรือมีภาษีเกิน เนื่องจากได้รับเครดิตภาษีและไม่ได้ลงชื่อขอคืนในแบบ ภ.ง.ด. ๕๐ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว
แนววินิจฉัย            กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๐ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีภาษีที่ชำระไว้เกิน จำนวน ๒๓,๔๑๘,๗๒๐.๑๒ บาท อันเนื่องมาจากถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และนำส่งเป็นจำนวนเกินกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ควรต้องเสียหรือมีภาษีที่ชำระไว้เกินอันเนื่องมาจากการได้รับเครดิตภาษี แต่บริษัทฯ ไม่ได้แสดงความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินในแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิยื่นขอคำร้องตามแบบ ค.๑๐ เพื่อขอคืนเงินภาษีที่ชำระภาษีไว้เกินนั้นภายใน ๓ ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา ๖๓ แห่งประมวลรัษฎากร (กล่าวคือ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เมื่อบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้อง ค.๑๐ ขอคืนเงินจำนวนที่ชำระไว้เกินเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาขอคืนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินที่ชำระไว้เกินนั้นคืนจากกรมสรรพากร
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๐๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, September 11, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161