ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : การพิจารณาขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๔๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๔๔๐๗ วันที่ : ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๔๔๑๓ วันที่ : ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๔๔๙๐ วันที่ : ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของตัวแทนระดับภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๔๕๙๖ วันที่ : ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนสถานประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๔๕๙๗ วันที่ : ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๔๙๐๘ วันที่ : ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๔๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๐๐๐ วันที่ : ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีทำสัญญาฝากขายสินค้ากับนิติบุคคลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๐๔๗ วันที่ : ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากค่าทดแทนความเสียหายหรือค่าเสื่อมประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจรัฐของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๐๔๘ วันที่ : ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับจ้างทำโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๐๔๙ วันที่ : ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, August 11, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161