ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๓๕๓๗
วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๕๐ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            บริษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าให้บริษัทฯ ผ่านช่องทางการรับชำระเงินที่รียกว่า Payment Gateway ซึ่งช่องทางการรับชำระเงินดังกล่าว มีบริษัท B. เป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ ในการรวบรวมเงินที่ลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิตจากธนาคารหลายแห่งแล้วจึงนำส่งให้บริษัทฯ และเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินค้าจากลูกค้าแต่ละรายที่ใช้บัตรเครดิตของธนาคารแต่ละแห่ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการ Payment Gateway ให้แก่บริษัท B.โดยหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้ง แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าที่มีการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตเป็นจำนวนมากและบัตรเครดิตเป็นของธนาคารหลายแห่ง จึงทำให้บริษัท B. ซึ่งมีหน้าที่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตธนาคารต่างๆ และจัดทำรายงานสรุปยอดจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า หักค่าธรรมเนียม และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายวันซึ่งต้องใช้เวลา และบริษัท B.จะแจ้งรายงานดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวันถัดไป ส่งผลให้บริษัทฯไม่สามารถออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ๑ ฉบับต่อเดือน
           กรณีบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัท B. บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินตามมาตรา ๕๐ ทวิ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๔/๒๕๒๘ เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๖ กันยายนพ.ศ. ๒๕๒๘ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจและมีลูกค้าที่มีการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตหลายธนาคารเป็นจำนวนมาก และต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้บริษัท B. ในทันทีทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียม แต่บริษัท B. แจ้งรายงานให้บริษัทฯ ทราบในวันถัดไป จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของบริษัทฯ ในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงเห็นควรผ่อนผันให้บริษัทฯ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ๑ ฉบับต่อเดือนตามมาตรา ๕๐ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัท B. แต่บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในทันทีทุกครั้งที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้องขอ
แนววินิจฉัย            กรณีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็น ๑ ฉบับต่อเดือน โดยสรุปยอดรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของทั้งเดือนให้บริษัท B. เนื่องจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐ ทวิ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ทุกครั้งที่มีการชำระเงินค่าธรรมเนียมซึ่งมีจำนวนมากทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว จึงผ่อนผันให้ไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทค่าธรรมเนียมให้บริษัท B. ในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และให้บริษัทฯ มีสิทธิออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็น ๑ ฉบับต่อเดือนได้ตามที่บริษัทฯ ร้องขอตามมาตรา ๕๐ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะต้องออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายในทันทีทุกครั้งที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้องขอ
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๖๕๕
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, July 5, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161