ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๓๕๑๓
วันที่ : ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 40 (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            กรณี ข้าราชการซึ่งเกษียณอายุราชการและได้รับบำนาญ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ พ.ส.ร. มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วยหรือไม่
แนววินิจฉัย            กรณีตามข้อเท็จจริง กรมบัญชีกลางได้วางแนววินิจฉัยเกี่ยวกับเงิน พ.ส.ร. ของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ไว้ตามหนังสือที่ กค 0408.3/38916 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สรุปว่า การคำนวณเบี้ยหวัดหรือบำนาญเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมและกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ใช้คำนวณเบี้ยหวัดหรือบำนาญ จะนำเงิน พ.ส.ร. มานับรวมเข้ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการแล้วคำนวณเป็นเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามสูตรการคำนวณที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น เมื่อข้าราชการพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือได้รับบำนาญ เงิน พ.ส.ร.ที่ได้รับจึงถูกนำมารวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายตามความหมายของเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการบัญญัติให้หมายความรวมถึง เงิน พ.ส.ร. ด้วย และเมื่อคำนวณตามสูตรแล้วผลลัพธ์ที่ได้ คือ เงินเบี้ยหวัดหรือบำนาญแล้วแต่กรณี ผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงิน พ.ส.ร. อีก ดังนั้นเมื่อข้าราชการซึ่งเกษียณอายุราชการและได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ เงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๖๕๘
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, July 5, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161