ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/พ.๓๕๔๐
วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรแก่ผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๐/๑ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            บริษัท ฯ ให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรแก่ผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
          ๑. บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้ประกอบธุรกิจบริการรับจัดการเกี่ยวกับการชุบเคลือบแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) ด้วยทองแดงให้แก่บริษัท ค. ซึ่งเป็นผู้ที่ว่าจ้างให้บริษัทฯ ผลิตสินค้า
          ๒. บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone)
          ๓. บริษัทฯ รับจ้างทำแผ่นวงจรพิมพ์ และให้บริการจัดการเกี่ยวกับการชุบเคลือบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยทองแดงให้แก่บริษัท ค. ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร
          ๔. เมื่อบริษัทฯ ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์เสร็จแล้ว ต้องนำแผ่นวงจรพิมพ์ไปชุบเคลือบทองแดง โดยจ้างให้บริษัท พ.ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตปลอดอากรเป็นผู้ทำการชุบ รวมทั้งบริษัทฯ จะรับแผ่นวงจรพิมพ์ที่ผลิตโดยบริษัท ค. ไปว่าจ้างให้บริษัท พ. ทำการชุบเคลือบด้วยทองแดงแล้ว บริษัท พ.จะส่งของกลับคืนมาที่บริษัทฯ และเรียกเก็บเงินค่าบริการชุบเคลือบทองแดงทั้งสองกรณีจากบริษัทฯ
          ๕. การนำแผ่นวงจรพิมพ์เข้าออกระหว่างเขตปลอดอากรและนอกเขตปลอดอากร รวมทั้งการนำของเข้าออกระหว่างเขตปลอดอากรต่างเขตกัน ได้ดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทุกครั้ง ในการนำของจากนอกเขตปลอดอากรกลับเข้าไปในเขตปลอดอากรส่งให้กับบริษัทฯ นั้น บริษัท พ. เป็นผู้ทำพิธีการศุลกากร
          ๖. เมื่อบริษัทฯ ได้รับแผ่นวงจรพิมพ์แล้ว จะนำแผ่นวงจรพิมพ์ดังกล่าวส่งให้บริษัท ค. เพื่อทำการผลิตต่อไป โดยเรียกเก็บเงินค่าจ้างทำของและค่าบริการชุบเคลือบแผ่นวงจรพิมพ์จากบริษัท ค.
          จากข้อเท็จจริงข้างต้น กรณีที่บริษัท พ. เรียกเก็บเงินค่าบริการชุบเคลือบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยทองแดงจากบริษัทฯ นั้น ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐ ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๐/๑ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย            การที่บริษัท พ. ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตปลอดอากรให้บริการชุบเคลือบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยทองแดงแก่บริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรนั้น เป็นการให้บริการที่กระทำต่อตัวสินค้า คำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ จึงเป็นการให้บริการในราชอาณาจักรที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๗๗/๒ แห่งประมวลรัษฎากร หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรดังกล่าวเป็นการให้บริการเพื่อใช้ผลิตสินค้าในเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกหรือเป็นการให้บริการที่กระทำต่อตัวสินค้าและมีการส่งออกสินค้านั้น หรือเป็นการให้บริการที่ก่อให้เกิดสินค้าที่มีรูปร่างเพื่อผู้รับบริการในเขตปลอดอากรนำไปใช้เพื่อผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแล้ว การให้บริการดังกล่าว จึงจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒ (๔) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๐๕) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๖๖๔๘
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, July 5, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161