free open source Content Management Framework developed by Kasper Skaarhoej and licensed under GNU/GPL. Info and downloads at http://www.typo3.com --> ::0702/พ.3476::
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/พ./๓๔๗๖
วันที่ : ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าปุ๋ยเคมีสำหรับพืช
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๑ (๑) (ค) มาตรา ๘๑ (๒) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            บริษัทฯ ได้นำเข้าสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีชื่อ ก. จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งปุ๋ยเคมีดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับหนังสือสำคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ออกให้เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำเข้าปุ๋ยเคมี ก. เมื่อหนังสือสำคัญรับแจ้งทั้งสองฉบับดังกล่าวครบกำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอเพื่อนำเข้าปุ๋ยเคมี ก. และกรมวิชาการเกษตรได้ออกหนังสือสำคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมฉบับใหม่ ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ได้เปลี่ยนชื่อสินค้าจาก “ก. เป็น กข โดยใช้สูตร วัตถุดิบ การผลิต ปริมาณธาตุอาหารเช่นเดียวกันทุกประการ บริษัทฯ ขอหารือว่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี กข และ รส. จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๒) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย            หากสินค้า กข ดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรได้ออกหนังสือสำคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมระบุว่า เป็นสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และสินค้าดังกล่าวไม่อาจใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ปุ๋ยเคมี กข เข้าลักษณะเป็นสินค้าประเภทปุ๋ยตามมาตรา ๘๑ (๑) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๒) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๖๖๕
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, July 5, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161