ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๓๕๓๘
วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา ปีละครั้ง
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๔๐ (๔) (ก) ๕๐ (๒) ๕๐ ทวิ (๓) ๕๐ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            ๑. บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ตามใบอนุญาตของระทรวงการคลัง โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับเงินที่ลูกค้านำมาฝากเป็นประกันในการซื้อหลักทรัพย์ที่คงเหลือในแต่ละช่วงเวลาของเดือน ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันสิ้นเดือนพร้อมกับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ลูกค้าทุกราย และบริษัทฯ ได้นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายต่อกรมสรรพากรในแต่ละเดือน
          ๒. บริษัทฯ ต้องจัดส่งและจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ มากกว่า ๑,๐๐๐ รายต่อเดือน แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ประสงค์รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน เนื่องจากเป็นภาระในการจัดเก็บเอกสาร และในกรณีที่เอกสารเกิดการสูญหายลูกค้าต้องให้บริษัทฯ ออกใบแทนให้
          ๓. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินได้ประเภทดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้า
          บริษัทฯ จึงขออนุมัติผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ประเภทดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเป็นรายปี
แนววินิจฉัย            กรณีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับเงินที่ลูกค้านำมาฝากเป็นประกันในการซื้อหลักทรัพย์ที่คงเหลือในแต่ละช่วงเวลาของเดือน การจ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐ ทวิ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ เป็นลูกค้ารายย่อยจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าทุกสิ้นเดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา จึงผ่อนผันให้บริษัทฯ ไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยให้บริษัทฯ มีสิทธิออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นรายปี ปีละหนึ่งครั้งตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ แต่บริษัทฯ จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ในทันทีทุกครั้งที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้องขอ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๐ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๖๔๙

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, June 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161