ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/พ./๓๕๙๒
วันที่ : ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับหน่วยภาษี “คู่สมรสสามีและภริยา”
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๕/๑ และ มาตรา ๘๕/๑๕ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๑๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๑๖) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องตีความและใช้หลักกฎหมายในการพิจารณาในประเด็น ดังนี้
           ๑. กรณี “คู่สมรสสามีและภริยา” ประกอบกิจการร่วมกัน และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในนามของสามีและภริยาแล้ว ต่อมาหากสามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเงินได้พึงประเมินจากการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการอื่น สามีหรือภริยาจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการดังกล่าวอีกหรือไม่
           ๒. กรณี “คู่สมรสสามีและภริยา” ประกอบกิจการให้บริการ การเครดิตภาษีกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จะมีหลักเกณฑ์อย่างไร
           ๓. กรณี “คู่สมรสสามีและภริยา” หย่าระหว่างปี หากสามีหรือภริยายังคงประกอบกิจการแต่เพียงฝ่ายเดียวจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วอย่างไร
แนววินิจฉัย            ได้มีการออกกฎหมายตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๑๕)ฯ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๑๖)ฯ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดให้สามีและภริยาซึ่งร่วมกันประกอบกิจการซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามของสามีและภริยาทั้งสองฝ่าย ซึ่งถือเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน โดยให้ดำเนินการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามคู่สมรสในหน่วยภาษี “คู่สมรสสามีและภริยา” เพื่อใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องนำรายรับจากการที่สามีและภริยาร่วมกันประกอบกิจการดังกล่าวมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในนามผู้ประกอบการจดทะเบียนาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น
           ๑. กรณีสามีและภริยาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหน่วยภาษี “คู่สมรสสามีและภริยา” แล้ว หากสามีหรือภริยามีเงินได้พึงประเมินจากการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการประเภทอื่นแต่ฝ่ายเดียวอีก โดยการประกอบกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี สามีหรือภริยาต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามของสามีหรือภริยาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมในนามของสามีหรือภริยา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๕/๑ แห่งประมวลรัษฎากร
           ๒. กรณีสามีและภริยาประกอบกิจการให้บริการ การเครดิตภาษีกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ยังคงเป็นไปตามระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้ของสามีและภริยาตามมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร
           ๓. กรณีสามีและภริยาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหน่วยภาษี “คู่สมรสสามีและภริยา” ต่อมาสามีและภริยาจดทะเบียนหย่าระหว่างปีภาษี ถือว่าผู้ประกอบการในหน่วยภาษี “คู่สมรสสามีและภริยา” เลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบการดังกล่าวแจ้งการเลิกกิจการภายในสิบห้าวันนับจากวันเลิกประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๕/๑๕ แห่งประมวลรัษฎากร หากสามีหรือภริยายังคงประกอบกิจการแต่เพียงฝ่ายเดียวและการประกอบกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี สามีหรือภริยาต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ในนามของสามีหรือภริยา
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๖๕๓
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, July 5, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161