ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๑๙๐๘
วันที่ : ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            กองบริหารภาษี หารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ ราย บริษัท สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้
           ๑. บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๘ ประกอบกิจการขายสินค้าเกี่ยวข้องกับบ้าน เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สี สุขภัณฑ์ เป็นต้น และให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนภายในสถานประกอบการให้กับบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ ซึ่งการประกอบกิจการของบริษัทฯ มีทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการดำเนินการของบริษัทฯ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ทำการเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการเปิดสาขาเพิ่ม คือ สาขามุกดาหาร ถนนชยางกูร ข ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงยังไม่มีเลขที่บ้าน) บริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๕๙ ลักษณะการก่อสร้างเป็นอาคาร ๑หลัง จำนวน ๒ ชั้น ประกอบด้วยชั้นที่ ๑ ใช้เป็นพื้นที่ขายสินค้าและให้เช่าพื้นที่ ชั้นที่ ๒ ใช้เป็นสำนักงาน โดยอาคารหลังดังกล่าว มีรายได้จากการประกอบกิจการทั้งที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การแบ่งพื้นที่ให้เช่า การขายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ปุ๋ย เป็นต้น บริษัทฯ ไม่สามารถแยกพื้นที่ได้ชัดเจนว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ลานจอดรถ พื้นที่ทางเดินส่วนกลาง พื้นที่จัดเก็บสินค้า เป็นต้น
           ๒. สำหรับสาขาที่บริษัทฯ เคยเปิดดำเนินกิจการ เมื่อมีการเปิดสาขา บริษัทฯ จะดำเนินการเฉลี่ยภาษีซื้อตามข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาโดยตลอด
           ๓. เหตุผลที่บริษัทฯ ขอเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ พบว่า ยังคงมีพื้นที่บางส่วนที่มีการใช้งานร่วมกันทั้งประเภทกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจน เช่น ห้องน้ำ ลานจอดรถ พื้นที่ทางเดินส่วนกลาง พื้นที่จัดเก็บสินค้า เป็นต้น ทำให้การประมาณการใช้พื้นที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเองซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเพื่อการอื่นที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นไม่สามารถระบุพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
           ๔. บริษัทฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา
แนววินิจฉัย            กรณีบริษัทฯ ขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารสำหรับสาขามุกดาหารของบริษัทฯ ตามส่วนของรายได้ของกิจการในปีที่ผ่านมาแทนการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร โดยบริษัทฯ ให้เหตุผลว่า เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ พบว่า ยังคงมีพื้นที่บางส่วนที่มีการใช้งานร่วมกันทั้งประเภทกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจน จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของกิจการในปีที่ผ่านมาและให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ และมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๕๘๑

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, June 14, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161