ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/พ./๑๙๐๗
วันที่ : ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๒/๓ และมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            ธนาคาร A จำกัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าธนาคารฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการให้บริการเพื่อบุคคลทั่วไป ให้บริการเพื่อธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในรอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๕๙ ธนาคารฯ มีรายได้จากกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราส่วนร้อยละ ๑๘.๐๙ ของรายได้ของกิจการทั้งหมด ต่อมาธนาคารฯ ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้รื้อถอนอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของธนาคารฯ และให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่แทนบนที่ดินเดิม เนื่องจากธนาคารฯ ประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้อย่างชัดเจนว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ธนาคารฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา และให้นำภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้ไปหักออกจากภาษีขายของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
แนววินิจฉัย            กรณีธนาคารฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ ๕ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ จึงอนุมัติให้ธนาคารฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของธนาคารฯ และให้นำภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายได้ตามมาตรา ๘๒/๓ และมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๕๙๒

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, June 14, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161