ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/พ./๑๙๐๒
วันที่ : ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๒/๖ และมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            ๑. บริษัท บ. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านและสินค้าทั่วไป เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนภายในสถานประกอบการให้กับบุคคลภายนอกเช่า บริษัทฯ จึงมีทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
           ๒. บริษัทฯ ได้เปิดสาขาเพิ่มในพื้นที่ต่างๆ โดยทุกครั้งเมื่อมีการเปิดสาขา บริษัทฯ จะดำเนินการเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาโดยตลอด
           ๓. บริษัทฯ ได้เปิดสาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ลักษณะการก่อสร้างเป็นอาคาร ๓ หลัง อาคารหลังที่ ๑ เป็นอาคารสำหรับขายสินค้าและมีพื้นที่บางส่วนเปิดให้บุคคลภายนอกเช่า อาคารหลังที่ ๒ เป็นอาคารใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ และอาคารหลังที่ ๓ เป็นอาคารที่ใช้เป็นห้องเครื่องและเครื่องปั๊มน้ำ สำหรับดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าและประปา
           ๔. อาคารทั้ง ๓ หลังดังกล่าว ใช้ในการประกอบกิจการทั้งที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น พื้นที่เช่า เป็นต้น สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ปุ๋ย เป็นต้น โดยบริษัทฯ ไม่สามารถแยกพื้นที่ได้ชัดเจนว่าพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ลานจอดรถ พื้นที่ทางเดินส่วนกลาง ห้องน้ำ พื้นที่จัดเก็บสินค้า เป็นต้น ทำให้การประมาณการใช้พื้นที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเพื่อการอื่นที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ไม่สามารถระบุพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามส่วนของรายได้
แนววินิจฉัย            กรณีที่บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของกิจการในปีที่ผ่านมา และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๘๒/๓ และมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๕๘๓

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, June 14, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161