ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๑๘๓๔
วันที่ : ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ กรณีการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีการ( ฉบับที่ ๖๓๐)
ข้อหารือ           นาย ศ. ได้หารือกรณีการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
           ๑. กรณีบุคคลธรรมดาประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการมุ่งค้าหากำไร ส่วนใหญ่เป็นการซื้อมาเพื่อเก็งกำไรในระยะยาวและมีการขายเพียงส่วนน้อย เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ต้องรอระยะเวลาเพื่อให้ความเจริญเข้าถึง ซึ่งหากบุคคลธรรมดาดังกล่าวประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าขายและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ การดำเนินธุรกิจเดิม การโอนอสังหาริมทรัพย์ในนามบุคคลธรรมดามาเป็นทุนจดทะเบียนของนิติบุคคล ในลักษณะสินค้าคงเหลือ (เนื่องจากเป็นการค้าอสังหาริมทรัพย์) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับการลดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินเหลือในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ด้วย หรือไม่
           ๒. กรณีบุคคลธรรมดาประกอบกิจการซื้อมาขายไปในปี ๒๕๖๐ และต้องการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสถานประกอบการมาเป็นทุนจดทะเบียนตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่ ซึ่งประกอบกิจการเช่นเดิม โดยมีหลักฐานการยื่นชำระภาษี คือ แบบ ภ.ง.ด. ๙๔ ซึ่งชำระภาษีครึ่งปีของบุคคลธรรมดานั้น จะใช้เป็นหลักฐานที่เพียงพอในการพิสูจน์ว่า บุคคลดังกล่าวได้โอนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการประกอบกิจการเดิมจริงและได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่
แนววินิจฉัย            ๑. กรณีบุคคลธรรมดาประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งค้าหากำไร หากมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ได้ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นปกติธุระและมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการของตนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ด้วยราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น หรือราคาต้นทุนการซื้อที่ดินที่ได้ซื้อมาตามหลักฐานสัญญาการซื้อขายที่ได้ทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า โดยถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับโอนทรัพย์สินเป็นจำนวน ไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่โอน ย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะและ อากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 5) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับสิทธิในการเสียค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลืออัตราร้อยละ 0.01 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
           ๒. กรณีการพิสูจน์ว่าเป็นทรัพย์สินที่บุคคลธรรมดาได้ใช้ในการประกอบกิจการของตนและโอนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น หากมีข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้ว่า บุคคลธรรมดาประกอบกิจการซื้อมาขายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นก่อนที่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลใช้บังคับ และได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการของบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๕)ฯ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น กรณีมีเพียงหลักฐานการยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๔ เพื่อเสียภาษีครึ่งปี ประจำปี ๒๕๖๐ ยังไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ว่า บุคคลดังกล่าวได้โอนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการประกอบกิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๕๘๐

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, June 14, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161