ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๑๘๔๑
วันที่ : ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : การพิจารณาขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๔๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๔๒)
ข้อหารือ            บริษัท ศ.แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๔) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้น ภาษีเงินได?นิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้จากเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําให?ดีขึ้นซึ่งทรัพย?สิน แต?ไม่ใช่เป?นการซ?อมแซมให?คงสภาพเดิม ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห?งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นเงื่อนไขในการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัทฯ จึงขอผ่อนผันและอนุโลมให้สามารถแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากร
แนววินิจฉัย            เนื่องจากมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๔๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๔๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องจัดทําโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๔)ฯ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้แจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัทฯ จึงไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๔๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรณีดังกล่าวไม่ได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรอนุโลมหรือผ่อนผันให้บริษัทฯ สามารถแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินด้วยวิธีอื่นใดได้แต่อย่างใด
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๕๙๑

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, June 14, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161