ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/พ./๑๘๓๙
วันที่ : ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายสินค้า FEED GRADE
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๑ (๑) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            ๑. บริษัท ท (บริษัทฯ). เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการ การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา การขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (การผลิตและจำหน่ายสังกะสีออกไซด์) โดยบริษัทฯ ใช้วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าประกอบด้วยสังกะสีแท่ง ๙๙.๙๙% สังกะสีแท่ง ๙๙.๙๕% สังกะสีแท่ง ๙๘.๖๕% และสังกะสีแท่ง ๙๘.๕๐%
           ๒. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ บริษัทฯ ได้ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ ใช้สำหรับไก่และสุกร ต่อกรมปศุสัตว์ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “ZINC OXIDE WHITE SEAL FEED GRADE”(FEED GRADE)
           ๓. บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการทั้งสินค้าประเภท FEED GRADE และสินค้าประเภท Zinc Oxide White Seal (WS-X) จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ แจ้งรายได้ประเภท WS-X เป็นกิจการประเภทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภท FEED GRADE เป็นกิจการประเภทไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
          บริษัทฯ จึงขอหารือ ดังนี้
           ๑. บริษัทฯ เข้าใจว่า การขายสินค้าผงสังกะสีออกไซด์ประเภท FEED GRADE เข้าลักษณะเป็นการขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๘๑ (๑) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
           ๒. การขายสินค้าผงสังกะสีออกไซด์ประเภท WS-X ซึ่งมีคุณสมบัติใช้สำหรับกิจการ ยางรถยนต์ พลาสติก เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จึงต้อง เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า ถูกต้องหรือไม่
           ๓. บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบสังกะสีแท่งมาใช้ในการผลิต โดยนำมาใช้ในการผลิตสินค้าทั้งประเภท ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (WS-X ตามข้อ ๒.) และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (FEED GRADE ตามข้อ ๑.) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบและรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนด ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย            ๑. กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าชื่อ “ซิงค์ ออกไซด์ ไวท์ ซีล ฟีด รด” (ZINC OXIDE WHITE SEAL FEED GRADE) ซึ่งเป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดเสริมแร่ธาตุ ตามใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์จากกรมปศุสัตว์ เข้าลักษณะเป็นการขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม มาตรา ๘๑ (๑) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร
           ๒. กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าผงสังกะสีออกไซด์ประเภท WS-X ซึ่งมีคุณสมบัติใช้สำหรับกิจการยางรถยนต์ พลาสติก เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) และมาตรา ๗๗/๒ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
           ๓. กรณีที่บริษัทฯ ประกอบกิจการทั้งประเภทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หากไม่สามารถแยกได้อย่างชัดแจ้งว่า ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นภาษีซื้อ จากกิจการใด ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๖๐๒

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, June 14, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161