ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๑๘๓๘
วันที่ : ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ครอบครัวของผู้บริหาร
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๓๙มาตรา ๖๕ ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            ๑.บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตท่อหรือหลอดที่ทำด้วยโลหะเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีนายโท เป็นประธานกรรมการบริหารตั้งแต่เริ่มกิจการ
           ๒.เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ นายโท ได้ถึงแก่กรรม (รวมระยะเวลาทำงาน ๒๘ ปี) และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนจำนวน ๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ครอบครัวและทายาทของนายโท (ได้แก่ ภริยา ๑ คน และบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะ ๑ คน) เพื่อขอบคุณการทำงานของนายโท โดยคำนวณค่าตอบแทนจากเงินเดือนๆ สุดท้าย x อายุงาน x จำนวนเท่าของตำแหน่งสุดท้าย (๔๐๐,๐๐๐ x ๒๘ ปี x ๓ = ๓๓,๖๐๐,๐๐๐)
           ๓.บริษัทฯ ขอทราบว่า บริษัทฯ จะนำค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ครอบครัวและทายาทของนายโท ไปถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่ และต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย            ๑.กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ครอบครัวและทายาทของนายโท ผู้ถึงแก่กรรมเพื่อขอบคุณสำหรับการทำงานที่ผ่านมาของนายโท ตามข้อเท็จจริงนั้น เนื่องจากไม่ปรากฏว่า บริษัทฯ ได้มีข้อบังคับหรือระเบียบใดๆ ของบริษัทฯ กำหนดเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรณีดังกล่าวไว้ และการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ได้เป็นการจ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น เงินค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ครอบครัวและทายาทของนายโท จึงเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หา บริษัทฯ จะนำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามมาตรา ๖๕ ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
           ๒.กรณีครอบครัวและทายาทของนายโท ได้รับเงินค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงนั้น เงินค่าตอบแทนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้ที่ได้รับตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๘ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๕๙๐

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, June 14, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161