ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
     
       ทั่วโลก
 
       soundex
ประมวลรัษฎากร
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อหารือภาษีอากร
คำพิพากษาฏีกา
กฎหมายออกใหม่
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
 
คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 ::
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๔๗๐๘ วันที่ : ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๒ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๔๗๓๔ วันที่ : ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
clear-gif
Navigator :  ข้อหารือภาษีอากร > 2562 > กรกฎาคม