ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๙๒๔
วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขายลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน พร้อมติดตั้ง และการให้บริการบำรุงรักษาภายหลังการติดตั้ง
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๑๐๔ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         ๑. บริษัทฯ ทำสัญญาขายลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อนพร้อมติดตั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน
         ๒. บริษัทฯ ทำสัญญาให้บริการบำรุงรักษาลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน
         บริษัทฯ ขอหารือว่า บริษัทฯ ต้องปิดอากรแสตมป์สำหรับการทำสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ หรือไม่

แนววินิจฉัย          ๑. กรณีบริษัทฯ ทำสัญญาขายลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อนพร้อมติดตั้ง ถือเป็น การขายสินค้า ตามมาตรา ๔๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์แห่งประมวลรัษฎากร
         ๒. สัญญาให้บริการบำรุงรักษาลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นตราสารที่อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร ๔. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามมาตรา ๑๐๔ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ :๘๑/๔๐๕๖๗
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, April 26, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161