ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๑๐๖๖
วันที่ : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าปลาหมึกบั้งแช่แข็ง
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๑ (๑) (ข) และ มาตรา ๘๑ (๒) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง และมีการนำเข้าปลาหมึกบั้งแช่แข็งเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการนำเข้าและสำแดงพิกัด อัตราอากรของสินค้าปลาหมึกบั้งแช่แข็งในพิกัด ๐๓๐๗.๔๙.๑๐ ซึ่งเป็นอัตราอากร ๐% และได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ภายหลังเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรมีหนังสือแจ้งว่า บริษัทฯ ได้สำแดงประเภทพิกัดไม่ถูกต้อง โดยเห็นว่าควรสำแดงประเภทพิกัด ๑๖๐๕.๕๔.๐๐ มีอัตราอากร ๒๐% และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผ่านน้ำร้อนทำให้สุก บริษัทฯ จึงหารือว่า การนำเข้าสินค้าปลาหมึกบั้งแช่แข็งดังกล่าวจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย          กรณีหากปลาหมึกดังกล่าวได้มีการผ่านความร้อนให้มีสภาพกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วนำไปแช่แข็งและบรรจุหีบห่อ เป็นการนำสินค้ามาแปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือสินค้าอื่นแล้ว มิใช่เป็นการรักษาสภาพไว้ เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่ง หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง จึงไม่เข้าลักษณะเป็นสินค้าตามมาตรา ๘๑ (๑) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร การนำเข้าปลาหมึกบั้งแช่แข็งของบริษัทฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๒) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ :๘๑/๔๐๕๗๕
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, April 26, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161