ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๑๐๖๒
วันที่ : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง : การคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม กรณีวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดราชการ
ข้อกฎหมาย : คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. ๑๗๗/๒๕๔๕
ข้อหารือ

         ตามคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยขยายเวลาออกไปอีก ๘ วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด และข้อ ๒ ของคำชี้แจงดังกล่าวกำหนดว่าผู้ที่ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลา จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี (แบบฯ) ฉบับปกติและฉบับเพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ปัจจุบันระบบการยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้บริการเฉพาะการยื่นแบบยื่นแบบฯ ฉบับปกติและฉบับเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาเท่านั้น ดังนั้น หากผู้เสียภาษียื่นแบบฯ ฉบับปกติภายในกำหนดเวลา แต่ภายหลังพบว่ายื่นแบบฯ ผิดพลาดจึงประสงค์จะยื่นแบบฯ ฉบับเพิ่มเติม ซึ่งเกินกำหนดเวลายื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้รับสิทธิตามคำชี้แจงดังกล่าว แต่ไม่สามารถยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บอ. จึงมีโครงการพัฒนาโปรแกรมการยื่นแบบฯ ฉบับเพิ่มเติม เกินกำหนดเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี โดยไม่ต้องไปยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยมีเงื่อนไขว่าการยื่นแบบฯ ฉบับปกติของ เดือน/ปีภาษีนั้น ต้องยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย โดยระบบจะคำนวณเบี้ยปรับ และ/หรือเงินเพิ่ม ให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งกำหนดวันสุดท้ายของการชำระภาษีให้ จึงมีประเด็นหารือว่า กรณีวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ฉบับเพิ่มเติมตรงกับวันหยุดราชการ ผู้เสียภาษีสามารถไปชำระภาษีในวันเริ่มทำการใหม่โดยยังคงได้สิทธิชำระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ในอัตราเดิมหรือไม่ เช่น
         ตัวอย่างที่ ๑ ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับปกติ สำหรับเดือนภาษีมกราคม ๒๕๕๖ ภายในกำหนดเวลา เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เนื่องจากวันที่ ๒๓ – ๒๕ เป็นวันหยุดราชการ) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่อมาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.พ. ๓๐ เพิ่มเติมสำหรับเดือนภาษีมกราคม เพื่อปรับปรุงยอดขายที่แจ้งไว้ขาด ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบจะคำนวณวันสุดท้าย ของการชำระภาษีคือ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการ ระบบจึงต้องออกชุด การชำระเงินที่สามารถชำระได้ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการใหม่ โดยคำนวณเงินเพิ่มเพียง ๑ เดือน ถูกต้องหรือไม่
         ตัวอย่างที่ ๒ ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับปกติ สำหรับเดือนภาษีมกราคม ๒๕๕๖ ภายในกำหนดเวลา เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เนื่องจากวันที่ ๒๓ – ๒๕ เป็นวันหยุดราชการ) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่อมาในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.พ. ๓๐ เพิ่มเติมสำหรับเดือนภาษีมกราคม เพื่อปรับปรุงยอดขายที่แจ้งไว้ขาดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบจะคำนวณวันสุดท้ายของการเสียเบี้ยปรับ กรณีชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน ๑๕ วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในอัตราร้อยละ ๒ ของเบี้ยปรับ ตามข้อ ๕ (๑) (ก) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. ๘๑/๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๖๗ ตรี มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๑/๒๑ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒) คือ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖
         แต่เนื่องจากวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการ ระบบจึงต้องออกชุดการชำระเงิน ซึ่งสามารถชำระได้ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยคำนวณเบี้ยปรับในอัตราเดิม คือ ร้อยละ ๒ ถูกต้องหรือไม่

แนววินิจฉัย          ตามข้อเท็จจริงการยื่นแบบฯ เพิ่มเติมเกินกำหนดเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีผลทำให้ผู้เสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยหากวันสุดท้ายในการชำระภาษีตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การนับวันสุดท้ายของการชำระภาษี เพื่อคำนวณเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ตาม ๑. และ ๒. จึงเป็นไปตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.๑๑๗/๒๕๔๕ เรื่อง การนับระยะเวลาเพื่อคำนวณ เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๖๗ ตรี มาตรา ๘๙ มาตรา ๘๙/๑ และมาตรา ๙๑/๒๑ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบแสดงรายการหักภาษี และนำเงินภาษีส่ง หรือแบบนำส่งภาษี วันสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๕๓๔
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, April 26, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161