ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๘๗๕
วันที่ : ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่พนักงานได้รับจากการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๔๐ (๑) และมาตรา ๔๘ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         บริษัทฯ หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินที่พนักงานได้รับจากการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) ต่อมาบริษัทฯ ได้แจ้งถอนตัวนายจ้างจากกองทุนฯ เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจในกลุ่มธุรกิจสื่อ จึงต้องลดต้นทุนในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้สมาชิกสิ้นสภาพจากกองทุนฯ แต่เนื่องจากการสิ้นสุดสมาชิกภาพนี้มิได้เกิดจากความประสงค์ของสมาชิกและมิใช่กรณีที่สมาชิกทำผิดต่อนายจ้างบริษัทฯ จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณาอนุญาตให้พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป สามารถนำเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ ใช้สิทธิเลือกเสียภาษีตามมาตรา ๔๘ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย          กรณีตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ แจ้งถอนตัวนายจ้างจากกองทุนฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ถือได้ว่า กองทุนฯ เป็นอันเลิก ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เงินที่พนักงานได้รับเงินจากการเลิกกองทุนฯ ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่อาจถือเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน เนื่องจากพนักงานที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยมิได้ลาออกจากงานแต่ประการใด พนักงานจึงต้องนำเงินได้ดังกล่าวไปรวมคำนวณกับเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นๆ ตามมาตรา ๔๘ (๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ต่อไป โดยไม่มีสิทธิเลือกเสียภาษี ตามมาตรา ๔๘ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๕๕๙
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, March 17, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161