ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๑๓๑
วันที่ : ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใช้ใบกำกับภาษีขายและใบกำกับภาษีซื้อที่ระบุชื่อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไม่ตรงตามที่จดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงไว้
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๖/๔ (๒) (๓) (๘) มาตรา ๘๒/๓ ๘๒/๕ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๙)
ข้อหารือ

         ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. (หจก. ก.) (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ก. จำกัด” จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) ๑๒๓๔ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ A กทม. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักร
         ๒. เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หจก. ก. ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ชื่อ บริษัท ก. จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ B เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ บริษัทฯ ยื่นแบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.๐๙) แจ้งการแปรสภาพกิจการต่อสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก. (สท.กรุงเทพมหานคร ก.) ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.พ.๐๙ แจ้งย้ายสถานประกอบการต่างหน่วยจดทะเบียน ย้ายออกต่อ สท.กรุงเทพมหานคร ก. และเมื่อวันที่ ข. กันยายน ๒๕๕๙ บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.พ.๐๙ แจ้งย้ายเข้าต่อ สท.กรุงเทพมหานคร ข. เดิมอยู่เลขที่ A กทม. ย้ายไปอยู่เลขที่ B
         ๓. ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ บริษัทฯ ใช้ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และที่อยู่เดิมในการออกเอกสารใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับภาษีขาย ดังนี้
         เอกสารที่ออก
                   ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.
                   ที่อยู่ A กทม.
                   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๒๓๔
         ที่ถูกต้อง
                   ชื่อ บริษัท ก. จำกัด
                   ที่อยู่ A กทม
                   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๔๓๒๑
         ๔. บริษัทฯ ได้ทำหนังสือถึง สท.กรุงเทพมหานคร ๒๗ ขออนุโลมและชี้แจงกรณีที่บริษัทฯ ใช้เอกสารสำคัญที่มีชื่อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง ฉบับลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้เหตุผลว่า บริษัทฯ เข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ชื่อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และหากต้องมีการแก้ไขเอกสารจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้ชื่อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพราะต้องแก้ไขเอกสารจำนวนทั้งสิ้น ๖๒๘ ฉบับ จำนวนคู่ค้า ๓๙๙ ราย

แนววินิจฉัย          ๑. กรณีบริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีระบุชื่อและเลขประจำตัวภาษีอากรเดิม คือ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๒๓๔ ที่อยู่ A กทม” ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก่อนบริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.พ.๐๙ แจ้งการแปรสภาพกิจการและเลขทะเบียนนิติบุคคล ต่อ สท.กรุงเทพมหานคร ก.เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ใบกำกับภาษีที่บริษัทฯ ออกดังกล่าวเป็นใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อถูกต้องตามชื่อที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๖/๔ (๒) และ (๓) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว เนื่องจากชื่อเดิมของบริษัทฯ ในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
         ๒. กรณีบริษัทฯ ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัท ก.จำกัด” และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเป็น “๔๓๒๑” ต่อ สท.กรุงเทพมหานคร ก. เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยยังมิได้แจ้งย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการต่อกรมสรรพากร ใบกำกับภาษีที่บริษัทฯ ได้ออกและได้รับระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ที่อยู่ A กทม. จึงถือเป็นใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทฯไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๖/๔ (๓) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๙) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งที่ถูกต้อง คือ ชื่อบริษัท ก. ที่อยู่ A กทม.ดังนั้น บริษัทฯ ไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีที่มีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ต้องห้ามตามมาตรา ๘๒/๕ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ออกใบกำกับภาษีต้องรับผิดตามมาตรา ๙๐ (๑๒) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อาจอนุโลมตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๕๔๒
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, March 17, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161