ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๑๙๘
วันที่ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง : การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๙๑/๓ (๓) มาตรา ๙๑/๒ แห่งประมวลรัษฎากรและ พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๖๙)
ข้อหารือ

         ๑. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับกรณีที่สหกรณ์มีการประกอบกิจการประเภทอื่นนอกเหนือจากการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๓ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย          มาตรา ๙๑/๓ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดให้กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเท่านั้น ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์จึงมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หากประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา ๙๑/๒ แห่งประมวลรัษฎากร
         สำหรับกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์มีการประกอบกิจการประเภทอื่นนอกเหนือจากการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น โดยเฉพาะการประกอบกิจการประเภทการฝากเงินและการลงทุนตามข้อเท็จจริงข้างต้น หากสหกรณ์ออมทรัพย์มีรายรับจากดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่ได้จากตราสารหนี้หรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ ที่ได้จากการซื้อหรือขายตราสารหนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ตราสารหนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงินจะต้องเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงินตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ก็จะได้รับสิทธิลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ตามมาตรา ๙๑/๖ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๔๖๙) พ.ศ. ๒๕๕๑
         ส่วนกรณีดอกเบี้ยที่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับจากการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินหรือซื้อตั๋วเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๓ (๓๒) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ๒๔๐) พ.ศ. ๒๕๓๔
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๕๔๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, March 17, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161