ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๗๒
วันที่ : ๕ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง : เงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมการชำระเงินเพิ่มผิดแบบ
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๖๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         ก. บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด.๕๑) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี เป็นจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และต่อมาบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด.๕๐) แสดงกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี เป็นจำนวน ๑๑,๕๖๖,๑๐๒.๙๐ บาท ทำให้ประมาณการกำไรสุทธิขาดไป จำนวน ๕,๕๖๖,๑๐๒.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๒ ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๕๐ พร้อมทั้งชำระเงินเพิ่ม จำนวน ๑๑๑,๓๒๒.๐๖ บาทไว้แล้ว แต่บริษัทฯ มิได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๑ เพิ่มเติมเพื่อชำระเงินเพิ่ม เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจว่า เงินเพิ่มที่ต้องชำระนั้นเป็นค่าปรับภาษีเงินได้นิติบุคคล ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้ยื่นหนังสือขอให้กรมสรรพากรอนุโลมให้การยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ที่นำเงินเพิ่มไปรวมชำระเป็นการชำระเงินเพิ่มตามแบบ ภ.ง.ด.๕๑

แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๑ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น บริษัทฯ ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของภาษีที่ชำระไว้ขาด ตามมาตรา ๖๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โดยชำระเพิ่มเติมตามแบบ ภ.ง.ด.๕๑ แต่อย่างไรก็ตาม ตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ ได้ชำระเงินเพิ่มดังกล่าวโดยได้นำไปรวมไว้ในแบบ ภ.ง.ด.๕๐ แล้ว จึงถือได้ว่า การชำระเงินเพิ่มของบริษัทฯ ตามแบบดังกล่าว เป็นการชำระเงินเพิ่ม ตามมาตรา ๖๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๑ เพิ่มเติม โดยหมายเหตุว่าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมสำหรับเงินเพิ่มที่ต้องชำระเพิ่มเติมซึ่งได้ชำระไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ประกอบกับระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จการชำระเงินตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ดังกล่าว โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มอีก
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๕๓๔
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, March 17, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161