ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document

 

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่มิใช่เงินตราไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
(ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม Functional Currency)

 

               กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่มิใช่เงินตราไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) เนื่องจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ในปัจจุบันได้กำหนดให้การคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของบริษัทยังต้องแปลงค่ารายการเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นใช้สกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน (Functional Currency หรือ FC) และใช้บันทึกบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชี จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยกำหนดให้บริษัทที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ (FC) เป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินงานและการจัดทำบรรดาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท สามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้โดยไม่ต้องแปลงค่าเป็นสกุลเงินไทยก่อน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าเงินให้มีความหลากหลายโดยเพิ่มทางเลือกให้แก่บริษัทมากยิ่งขึ้น

               ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม Functional Currency ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, June 22, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161