ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document

 

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่มิใช่เงินตราไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
(ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม Functional Currency)

 

               สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
                   สืบเนื่องจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ในปัจจุบันได้กำหนดให้การคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของบริษัทยังต้องแปลงค่ารายการเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ ๒๑ ที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards หรือ IFRS) ที่กำหนดให้กิจการต้องใช้สกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน (Functional Currency หรือ FC) เป็นสกุลเงินที่ใช้บันทึกบัญชี ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ได้ส่งเสริมให้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มปรับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงตาม IFRS ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ อันเป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมซึ่งใช้สกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินหลักในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก ทำให้งบการเงินไม่สอดคล้องและไม่สะท้อนผลการดำเนินการที่แท้จริงของบริษัทที่บันทึกบัญชีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ แต่ยังต้องแปลงค่ารายการต่างๆ เป็นสกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินไม่มีความหลากหลายและขาดทางเลือก ทำให้ขาดความยืดหยุ่นและไม่เหมาะสมแก่สภาพการประกอบธุรกิจของบริษัท

               ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น
                   เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยกำหนดให้บริษัทที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ (FC) เป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินงานและการจัดทำบรรดาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท สามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้โดยไม่ต้องแปลงค่าเป็นสกุลเงินไทยก่อน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าเงินให้มีความหลากหลายโดยเพิ่มทางเลือกให้แก่บริษัทมากยิ่งขึ้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมของบริษัทโดยการบันทึกบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการที่แท้จริงของบริษัท ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บริษัทที่มิได้ใช้เงินตราไทยเป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินการ

               หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น
               ๑. กำหนดให้บริษัทที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินงานและการจัดทำบรรดาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท ต้องใช้สกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
               ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย (หรือจากเงินตราอื่นเป็นเงินตราต่างประเทศที่บริษัทใช้เป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินงานและการจัดทำบรรดาบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท) ในกรณีที่มิได้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือเงินตราอื่นนั้น ดังนี้
                  ๒.๑ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ หรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้ หรือ
                  ในกรณีที่บริษัทร้องขอ อธิบดีกรมสรรพากรอาจอนุมัติให้บริษัทคำนวณเงินตราต่างประเทศ หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวตามอัตราแลกเปลี่ยนแบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้ก็ได้
                  ๒.๒ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ได้รับมาหรือจ่ายไป โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้
                  ๒.๓ อัตราแลกเปลี่ยนรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้ ก่อนหน้าวันที่ได้รับมาหรือจ่ายไปหนึ่งวัน
                  ๒.๔ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้ ก่อนหน้าวันที่ได้รับมาหรือจ่ายไปหนึ่งวัน
                  เมื่ออธิบดีอนุมัติให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดตามที่ร้องขอแล้ว ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกำหนดเป็นต้นไป และให้บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได้

 

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, August 21, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161