ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document

 

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ และการกำหนดระยะเวลายื่น คำร้องขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
(ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม การหักรายจ่ายและการขอคืนภาษี)

 

               กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ใช้บังคับเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในเรื่องการนำมูลค่าหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ การคำนวณรายจ่ายของมูลค่าหลักประกันการรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม การคำนวณรายจ่ายหนี้สูญ และการกำหนดระยะเวลายื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นจำนวนเงิน เกินกว่าที่ควรต้องเสียและได้นำส่ง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความคล่องตัวในการดำเนินการ

               ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม การหักรายจ่ายและการขอคืนภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, July 21, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161