ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๗๙๗
วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการติดตั้งโทรศัพท์ในรายการพิเศษ
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๖๕ ทวิ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒สิงหาคม ๒๕๕๙และเป็นปีที่ทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 60 ปี ส. จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ“84 พัสส พระผู้ให้” เป็นรายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ภายใต้ชื่องาน “ความงดงามแห่งการให้ Elegance of Giving ส. ได้กำหนดรูปแบบการจัดรายการพิเศษเพื่อการกุศล เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยมีแพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมารับโทรศัพท์ในรายการ และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาล จ. ส. ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ติดตั้งโทรศัพท์จำนวน ๘๔ คู่สาย ในรายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น ค่าติดตั้ง ค่าเช่า และค่าสายภายใน เพื่อรองรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในรายการ และเพื่อประชาชนทั่วไปสามารถโทรมาปรึกษาการบริการทางการแพทย์ ส. จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นภาษีอากรให้กับบริษัทฯ สำหรับกรณีที่บริษัทฯ ได้ให้บริการติดตั้งโทรศัพท์ในกรณีดังกล่าว

แนววินิจฉัย            กรณีบริษัทฯ ได้ติดตั้งโทรศัพท์จำนวน ๘๔ คู่สาย โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น ค่าติดตั้ง ค่าเช่า และค่าสายภายใน ให้แก่ ส. ในการจัดกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ชื่อโครงการ“๘๔ พัสส พระผู้ให้” ซึ่งเป็นรายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน “ความงดงามแห่งการให้ Elegance of Giving” ดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาโทรศัพท์ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาล จ. อันเป็นประโยชน์ ต่อประชาชน ถือได้ว่า เป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินไม่อาจประเมินรายได้ของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่มีอำนาจประเมินมูลค่าของฐานภาษีของบริษัทฯ ตามมาตรา ๗๙/๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๔๖๒
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, November 9, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161