ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๖๒๒๑
วันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๓๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ข้อหารือ

          บริษัทฯ ได้รับส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามบัตรส่งเสริม โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดระยะเวลา ๘ ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการระกอบกิจการ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ บริษัทฯ จึงหารือว่า กรณีริษัทฯ ได้รับรายได้จากการให้บริการดังกล่าว จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์มีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น จึงมีผลให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการซอฟต์แวร์ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น ดังนั้น ผู้จ่ายเงินค่าพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ต้องถ่ายสำเนาบัตรส่งเสริมให้ผู้ว่าจ้างเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการประกอบกิจการดังกล่าว
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๔๗๖
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, November 9, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161