ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๙๔๕
วันที่ : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืม
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๙๑/๒ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          ๑. บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน โดยมีการทำสัญญา เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า บริษัทฯ มีรายรับจากดอกเบี้ยจากสัญญากู้ยืมและได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามเกณฑ์เงินสด
          ๒. บริษัทฯ จะทำการขายพอร์ตบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืมพร้อมโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ให้แก่บริษัทในเครือเดียวกัน (ผู้ซื้อ) ในราคาเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ (ดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันที่ขาย) และหักด้วยเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
          บริษัทฯ จึงหารือดังนี้
          ๑.บริษัทฯ ต้องนำดอกเบี้ยค้างรับที่คำนวณจนถึงวันที่ขายดังกล่าวมาชำระภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
          ๒.เมื่อผู้ซื้อดังกล่าวได้รับชำระเงินค่าดอกเบี้ยจากลูกหนี้ จะต้องนำดอกเบี้ยค้างรับนั้นไปชำระภาษีธุรกิจเฉพาะอีกหรือไม่

แนววินิจฉัย           ๑. กรณีบริษัทฯ ขายพอร์ตบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืมโดยบริษัทฯ ใช้เกณฑ์เงินสดในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ บริษัทฯ จะต้องเฉลี่ยมูลค่าที่ได้รับในการขายบัญชีลูกหนี้ดังกล่าวจากผู้ซื้อตามสัดส่วนระหว่างจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยของลูกหนี้แต่ละรายแล้วนำดอกเบี้ยที่เฉลี่ยได้ดังกล่าวมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในเดือนภาษีที่ได้รับชำระเงิน
          ๒. กรณีผู้ซื้อดังกล่าว ได้รับชำระเงินค่าดอกเบี้ยจากลูกหนี้ หากเป็นส่วนที่เกินไปกว่าดอกเบี้ยค้างรับที่คำนวณจนถึงวันที่ขาย รายรับดอกเบี้ยดังกล่าวของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นรายรับจากการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ผู้ซื้อจะต้องนำดอกเบี้ยนั้นไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในแต่ละเดือนภาษีตามมาตรา ๙๑/๒ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๔๖๙
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, November 9, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161