ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๘๕๘
วันที่ : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง : การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ตามสภาพ ณ วันนำเข้า
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๒/๒ (๒) และมาตรา ๘๓/๘ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          เนื่องจากสำนักงานฯ ได้มีหนังสือถึงกรม A แจ้งว่า สำนักงานฯ ได้อนุญาตให้บริษัทฯ จำหน่ายเครื่องจักรได้ โดยมีอากรขาเข้าตามสภาพ ณ วันนำเข้า สำนักงานฯ จึงขอให้กรม A เรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรดังกล่าวด้วย จึงขอทราบว่า กรม A จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากกรม A ได้สอบถามข้อเท็จจริงจากบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้นำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระไว้ดังกล่าวไปเครดิตภาษีในแบบ ภ.พ.๓๐ ที่ยื่นต่อกรมสรรพากรในเดือนถัดไปแล้ว

แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ นำเข้าเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยกรม A ตามมาตรา ๘๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ตามมาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๗๘/๒ (๑) และมาตรา ๗๗/๒ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ต่อมา สำนักงานฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรดังกล่าว กรม A จึงได้คืนอากรขาเข้าโดยไม่ได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และต่อมาสำนักงานฯ ก็ได้แจ้งให้บริษัทฯ จำหน่ายเครื่องจักรได้โดยมีอากรขาเข้าตามสภาพ ณ วันนำเข้า ดังนั้น ในประเด็นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อบริษัทฯ ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการนำเข้าไว้แล้ว ณ วันนำเข้า บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าอีก และไม่มีกรณีที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๘๙ /๓(๓) และมาตรา ๘๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๔๖๔
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, November 9, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161