ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๘๓๕๕
วันที่ : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่า
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๔๐(๕) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          ธนาคารฯ ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์จากผู้ให้เช่าทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยในสัญญาเช่าจะกำหนดให้ธนาคารฯ ในฐานะผู้เช่า เป็นผู้รับภาระค่าภาษีโรงเรือน ซึ่งจะแบ่งการชำระเป็น ๒ วิธี ได้แก่ กรณีธนาคารฯ ชำระเงินให้กับผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าจะชำระค่าภาษีโรงเรือนให้แก่ทางราชการก่อน และมาเรียกเก็บจากธนาคารฯ ในภายหลัง และกรณีธนาคารฯ ชำระค่าภาษีโรงเรือนให้แก่ส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีดังกล่าวโดยตรง ธนาคารฯ จึงหารือว่า กรณีธนาคารฯ ในฐานะผู้เช่า จ่ายค่าภาษีโรงเรือนตามที่ตกลงกับผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า หรือให้แก่ส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีโรงเรือน ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินค่าภาษีโรงเรือนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย           กรณีสัญญาเช่ากำหนดให้ธนาคารฯ ในฐานะผู้เช่า เป็นผู้รับภาระค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่า โดยชำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าหรือชำระเงินให้แก่ส่วนราชการโดยตรง เงินค่าภาษีโรงเรือนที่ผู้เช่าออกแทนให้ดังกล่าว ถือเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๐ (๕) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ให้เช่าต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี เมื่อธนาคารฯ จ่ายเงินค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่า ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๕.๐ ตามข้อ ๖ ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๔/๒๕๒๘ เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๕๑๗
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, January 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161