ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๘๓๕๓
วันที่ : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๒/๓ มาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ ๒๙
ข้อหารือ

         ๑. บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๕ประกอบกิจการโรงแรม รับจ้างบริหารจัดการธุรกิจศูนย์การค้า และรับจ้างบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม
         ๒. บริษัทฯ มีแผนงานในการขยายธุรกิจการลงทุน แห่งใหม่ที่จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงาน และการเตรียมงานก่อสร้างตามลำดับ บริษัทฯ มีใบกำกับภาษีซื้อที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างโรงแรมและศูนย์การค้าได้แก่ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าควบคุมงาน และค่าก่อสร้างอาคาร เป็นต้น ลักษณะการก่อสร้างเป็นอาคาร๑ หลัง ใช้ฐานราก โครงสร้างเดียวกัน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของโครงการทั้งหมดประกอบด้วยชั้นที่ ๑ ถึง ๙ พื้นที่หลักเป็นศูนย์การค้าและพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ต้อนรับลูกค้า ห้องประชุมและห้องอาหารของโรงแรม และชั้นที่ ๑๐ ขึ้นไป ใช้ในกิจการโรงแรม อีกทั้งใช้พื้นที่บางส่วนในการให้เช่าอาคารดังกล่าวจึงมีพื้นที่ใช้ร่วมกันของทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่น ฐานรากตึก งานระบบสาธารณูปโภค ผนังอาคาร เพดาน พื้น ทางหนีไฟ ปล่องลิฟท์ และแท็งก์น้ำบนหลังคาอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ พื้นที่ที่ใช้ร่วมกันของทั้งสองกิจการดังกล่าว ไม่สามารถแบ่งขอบเขตการใช้พื้นที่ระหว่างทั้งสองกิจการได้อย่างชัดเจน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บริษัทฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามส่วนของรายได้

แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ที่จังหวัดชลบุรีเพื่อใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามมาตรา๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่าพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของกิจการในปีที่ผ่านมา และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา๘๒/๓ และมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๕๑๖
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, January 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161