ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๘๑๘๗
วันที่ : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๕๐ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         สำนักงานฯ มีภารกิจในการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาที่ทำความตกลงเข้าร่วมให้บริการทางการแพทย์ เกี่ยวกับทันตกรรมกรณีการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุดแก่ผู้ประกันตนในอัตรา ๙๐๐ บาท/คน/ปี โดยสถานพยาบาลแต่ละแห่งจะส่งข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนเพื่อขอรับเงินต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา ที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งสำนักงานฯ กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา แต่ละแห่งจะดำเนินการจ่ายเงินสัปดาห์ละ ๑ ครั้งต่อเนื่องตลอดทั้งปี และจะคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน เนื่องจากสำนักงานฯ แต่ละแห่งจะคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในกรณีข้างต้นแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานฯ ดำเนินการได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอหารือว่า ค่าบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาได้รับจากสำนักงานฯ สัปดาห์ละ ๑ ครั้งต่อเนื่องตลอดทั้งปี เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด และต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร และต้องใช้แบบแสดงรายการใดในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว

แนววินิจฉัย          กรณีสถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาได้ทำความตกลงกับสำนักงานฯ เข้าร่วมให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนในอัตรา ๙๐๐ บาท/คน/ปี นั้น ข้อตกลงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อสำนักงานฯ จ่ายค่าบริการให้แก่สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยบุคคลธรรมดา สำนักงานฯ ย่อมมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการจ่ายเงินให้กับผู้รับรายหนึ่งๆ ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ก็ตาม โดยให้คำนวณหักภาษีในอัตราร้อยละ ๑ ของยอดเงินได้พึงประเมินที่จ่าย และต้องนำเงินภาษีที่หักไว้ดังกล่าวไปนำส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน โดยใช้แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๓ พร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๓ ก เพื่อสรุปยอดเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งปีภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๕๐๙
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, January 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161