ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๘๑๗๔
วันที่ : ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง : กรณีสามีและภริยาทำกิจการค้าร่วมกันมีรายได้เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๗๗/๑ (๕) มาตรา ๗๗/๒ และมาตรา ๘๕/๑ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         ๑. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสามีและภริยา ประกอบการค้าร่วมกัน ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร่วมกัน โดยถือเป็นหน่วยภาษีเดียวกันในนามของสามีและภริยาทั้งสองฝ่าย ตามมาตรา ๗๗/๑ (๕) มาตรา ๗๗/๒ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๕/๑ แห่งประมวลรัษฎากร
                    ๑.๑ สามีและภริยาจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามของ “สามีและภริยา” ใช่หรือไม่
                    ๑.๒ สามีและภริยาจะต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ “สามีและภริยา” ในนามของ “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ใช่หรือไม่
         ๒. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สิทธิสามีและภริยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ กรณีสามีและภริยาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสียภาษีในนามของ “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ตามข้อ ๑.๒ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามีและภริยาไม่สามารถใช้สิทธิแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากรอีกใช่หรือไม่

แนววินิจฉัย          กรณีที่สามีและภริยาประกอบกิจการค้าร่วมกันต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร่วมกัน โดยถือเป็นหน่วยภาษีเดียวกันในนามของสามีและภริยาทั้งสองฝ่าย ตามมาตรา ๗๗/๑ (๕) มาตรา ๗๗/๒ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๕/๑ แห่งประมวลรัษฎากร ตามแถลงข่าวกรมสรรพากร ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กรมสรรพากรชี้แจงกรณีสามีและภริยาทำกิจการค้าร่วมกัน มีรายได้เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
         ๑. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ กรณีที่สามีและภริยาร่วมกันประกอบกิจการ อันเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากเป็นการให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ตามมาตรา ๗๗/๑ (๕) และการประกอบกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามของสามีและภริยาทั้งสองฝ่าย ซึ่งถือเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน โดยให้ดำเนินการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามคู่สมรสสามีและภริยาเพื่อใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๘๕ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๗) เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๑๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และต้องนำรายรับจากการที่สามีและภริยาร่วมกันประกอบกิจการดังกล่าวมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๗๗/๑ มาตรา ๗๗/๒ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๕/๑ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง กิจการค้าใดที่จะถือว่าสามีและภริยาร่วมกันประกอบกิจการโดยมีรายรับร่วมกันนั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี
         ๒. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำชี้แจงที่กรมสรรพากรแถลงข่าวนี้ เป็นคนละกรณีกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ให้สิทธิสามีและภริยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ ดังนั้น แม้ว่าสามีและภริยาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในนามของสามีและภริยาเป็นหน่วยภาษีเดียว สามีและภริยาก็ยังสามารถใช้สิทธิแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากรได้
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๕๐๘
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, January 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161