ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๗/๗๘๕๑
วันที่ : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๒/๓ และมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         ๑. บริษัทฯ เป็นประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ จังหวัดนนทบุรี
         ๒. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม จำนวน ๒ สาขา ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
         ๓. บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร (ภ.พ.๐๕.๑) เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถแยกการใช้พื้นที่การใช้พื้นที่อาคารได้ว่าส่วนใดใช้สำหรับธุรกรรมประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนใดที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะมีพื้นที่ใช้บริการและพื้นที่ให้เช่าแก่ร้านค้าผสมกัน บริษัทฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในกิจการทั้งสองประเภทตามสัดส่วนรายได้ของกิจการในปีที่ผ่านมา

แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่าพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ และมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๔๙๗
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, January 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161