ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๙๖๖
วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๐/๑ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ๑. บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยบริษัทฯ จะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ก. จะสั่งซื้อน้ำมันจากผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงรายอื่นอีกทอดหนึ่ง
          ๒. ในการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จะนำเรือไปรับถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ณ คลังน้ำมันของ บริษัท ก. แล้วนำไปขนถ่ายขึ้นเรือเดินทะเลของลูกค้าซึ่งจอดเทียบอยู่ตามท่าเรือต่าง ๆ โดย บริษัท ก. จะทำใบขออนุญาตนำน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นเรือเดินทะเลยื่นต่อกรมศุลกากร และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗.๐ จากบริษัทฯบริษัท ก ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง จึงไม่ถือว่าเป็นผู้ผลิต และไม่ปรากฏว่า บริษัท ก. ได้มีการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ได้ซื้อจากบุคคลอื่นเพื่อมาขายต่อให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าได้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า จึงไม่ถือว่า การขายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ เป็นการส่งออกสินค้าที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๑๒ ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. ๙๗/๒๕๔๓ เรื่อง การส่งออกสินค้าซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก บริษัท ก. แล้วนำไปขายให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเลตามข้อเท็จจริงข้างต้นนั้น หากเรือเดินทะเลดังกล่าวออกจากท่าเรือในประเทศไทยเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศโดยตรง และบริษัทฯ ได้ดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกในนามของบริษัทฯ การขายน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการส่งออกที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๗๗/๑ (๑๔) และมาตรา ๘๐/๑ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะต้องมีหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๙๗/๒๕๔๓ฯ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรืออย่างน้อยต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศได้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทฯ และหลักฐานที่แสดงว่ามีการอนุญาตให้นำน้ำมันเชื้อเพลิงลงเรือเดินทะเลมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินได้
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๘๐๕
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, November 24, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161