ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๙๖๙
วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการรับ - ส่งเอกสารด้วยรถจักรยานยนต์
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๑ (๑) (ณ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ๑. นางสาว ส.จดทะเบียน เครื่องหมายบริการสำหรับขนส่งสินค้าตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ประกอบกิจการรับ- ส่งเอกสาร โดยให้พนักงานรับ – ส่งเอกสาร สินค้าและสิ่งของโดยรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นของพนักงาน ตามระยะทางและเส้นทางที่กำหนดโดย นาง ส.ได้ทำสัญญารับ - ส่งเอกสารกับผู้ว่าจ้างโดยตกลงกับผู้ว่าจ้างจะรับ - ส่งเอกสารจากจุดใดไปยังจุดใด โดยมีกำหนดระยะทางและจำนวนน้ำหนักในการวิ่งงานแต่ละครั้งที่แน่นอนวันละ ๑ เที่ยวเท่านั้นและจะเรียกเก็บค่าจ้างเพิ่มขึ้นหากระยะทางและหรือน้ำหนักมากกว่าที่ตกลงไว้ โดยนาง ส. จะแจ้งให้พนักงานไปยังสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการรับ - ส่งเอกสารตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดภายใต้ข้อตกลงของสัญญาเป็นประจำทุกวัน ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๓๐ น. หรือตามเวลาทำการของผู้ว่าจ้างแต่ละรายเดือนละ ๒๒ วัน เป็นระยะเวลา๑ ปี โดยจะเรียกเก็บค่าจ้างตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละเท่า ๆ กัน นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมหากมอบหมายให้พนักงานดำเนินการรับ - ส่งเอกสารนอกเวลาทำการปกติโดยในสัญญารับจ้างดังกล่าวและ จะรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายซึ่งเอกสารหรือสิ่งอื่นใดภายใต้ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในสัญญา
แนววินิจฉัย           กรณีนางสาว ส.ได้ทำสัญญารับ – ส่งเอกสาร โดยได้ส่งพนักงานไปยังสำนักงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อไปรับ – ส่งเอกสารให้ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างในแต่ละวันและได้ดำเนินการส่งเอกสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาว ส. ไม่ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานระจำ ณ สำนักงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อรับคำสั่งและให้บริการอย่างอื่นนอกจากการรับ – ส่งเอกสาร ถือเป็นการให้บริการขนส่งตามมาตรา ๖๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๑) (ณ) แห่งประมวลรัษฎากร และผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๑.๐ ตามข้อ ๑๒/๔ (๒)ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๘๐๒
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, November 24, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161