ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๖๙๗๒
วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคารตามสัดส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๒/๓, มาตรา ๘๒/๖ และ ข้อ ๒,ข้อ ๗ ของประเทศอิบดีฯเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙) ลว.๙ มีนาคม ๒๕๓๕
ข้อหารือ           ๑. บริษัท ก. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ มีสาขารวม ๓ แห่ง
          ๒. บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันที่สำนักงานใหญ่
          ๓. บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายยางแท่ง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตยางถ้วย (ขี้ยาง) ผลิตเพื่อขายในประเทศและส่งออก มีสัดส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ ๐
          ๔. บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง (สถานประกอบการสาขาที่ ๓) ลักษณะเป็นอาคาร ๑ หลัง เป็นทั้งอาคารโรงงานผลิต ลานเก็บวัตถุดิบ คลังสินค้าและสำนักงาน รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒๕,๒๘๙ ตารางเมตร ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
          ๕. บริษัทฯ มีการก่อสร้างอาคารโรงงานและยังไม่ได้แจ้งประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มทำการก่อสร้างอาคารหรือวันที่ได้รับอนุมัติให้ทำการก่อสร้างอาคาร และบริษัทฯ ไม่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามพื้นที่จากการก่อสร้างอาคารได้ บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขอขยายระยะเวลาการแจ้งการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร และขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามสัดส่วนของรายได้ พร้อมแนบรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร (ภ.พ.๐๕.๑) โดยมิได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ก่อสร้างอาคาร ๑ หลัง (สถานประกอบการสาขาที่ ๓) เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตยางแท่ง ลานเก็บวัตถุดิบ คลังสินค้าและสำนักงาน โดยบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงควรอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามสัดส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เฉลี่ยภาษีซื้อตามสัดส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร จึงไม่มีกรณีที่จะต้องพิจารณาอนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามที่บริษัทฯ ร้องขอแต่อย่างใด
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๙๖
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, November 24, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161