ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค. ๐๗๐๒/พ.๖๙๖๘
วันที่ : ๗ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าหรือให้บริการซ่อมแซมเรือเดินทะเลแก่บริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘๐/๑ (๒) มาตรา ๗๗/๑ (๘) และมาตรา ๗๗/๒ (๘๐) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ ประกอบกิจการจำหน่ายและให้บริการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลบนเรือเดินทะเล ได้แก่ กล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง ลักษณะคล้ายกับกล่องดำที่ติดตั้งในเครื่องบิน เครื่องมือเรดาร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยบริษัทฯ จะสั่งซื้อกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางจาก บริษัทใน ประเทศสิงคโปร์ โดยมีเจ้าของลิขสิทธิ์ คือบริษัท J (เรียกชื่อย่อ J) ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และประกอบกิจการจำหน่ายกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง ไม่ได้ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศ J บริษัทฯ จะให้บริการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นเรือเดินทะเลรับขนส่งระหว่างประเทศที่ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือจาก J และเมื่อเครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลที่เกิดขัดข้องในน่านน้ำไทย เรือเดินทะเลรับขนส่งระหว่างประเทศดังกล่าวจะแจ้งซ่อมไปยัง J จากนั้น J จะส่งใบคำขอใช้บริการแจ้งซ่อมทางอีเมล เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลบนเรือเดินทะเลดังกล่าว การให้บริการมีลักษณะดังนี้
          ๑.กรณีเรือเดินทะเลสั่งสินค้าเครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลโดยตรงจาก J และ J จัดส่งสินค้าเพื่อใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า โดยสินค้าจะถูกส่งจากสนามบินหรือท่าเรือที่นำเข้าผ่านโดยตรงไปยังเรือเดินทะเลที่รอซ่อม ใบขนสินค้าเป็นใบขนสินค้าผ่านแดน (Transit Entry) ระบุ Shipper’s คือ J และ Consignee’s Name คือ เรือเดินทะเล และ C/O บริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรเพื่อออกของ บริษัทฯ เป็นผู้สำรองจ่ายก่อนและจะเรียกเก็บจาก J ภายหลัง โดยบริษัทฯ ออก INVOICE เรียกเก็บค่าบริการในการซ่อม และค่าใช้จ่ายนำเข้าบวกกำไรเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ จากค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่บริษัทฯ จ่ายไป และบวกค่าบริการเพิ่มอีก USD ๑๓๐ ซึ่งจะระบุใน INVOICE ว่า เป็นค่า HANDLING & ADMINISTRATIVE ซึ่งค่าบริการในการซ่อมและ HANDLING & ADMINISTRATIVE ดังกล่าว บริษัทฯ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐
          ๒ กรณี J ยืมสินค้าของบริษัทฯ ไปซ่อมแซมให้กับเรือเดินทะเล และ J ส่งสินค้าคืนให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า ซึ่งสินค้าที่นำไปซ่อมแซมเรือเดินทะเลจะมีการทำใบเบิกสินค้าว่านำไปใช้ซ่อมงานใด แต่ไม่มีการตัดออกจากสต๊อกสินค้าของบริษัทฯ และเมื่อได้รับสินค้าคืนจะนำไปเก็บในสต๊อกสินค้า สำหรับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าบริษัทฯ เป็นผู้สำรองจ่ายไปก่อนและจะเรียกเก็บจาก J ภายหลัง โดยบริษัทฯ ออก INVOICE เรียกเก็บค่าบริการในการซ่อมและค่าใช้จ่ายนำเข้า บวกกำไรเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ จากค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่บริษัทฯ จ่ายไป และบวกค่าบริการเพิ่มอีก USD ๑๓๐ ซึ่งจะระบุใน INVOICE ว่าเป็นค่า HANDLING & ADMINISTRATIVE ซึ่งค่าบริการในการซ่อมและ HANDLING & ADMINISTRATIVE ดังกล่าว บริษัทฯ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐
          ๓ กรณีเรือเดินทะเลบางรายสั่งสินค้าและอุปกรณ์จาก J ไม่ทัน J จะสั่งให้บริษัทฯ นำสินค้าของบริษัทฯ ไปซ่อมแซมติดตั้งให้แทน บริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการจาก J โดยเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มที่ ๑ คือ J ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ประกอบกิจการจำหน่ายกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง ไม่ได้ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะให้บริการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลให้แก่เรือเดินทะเลรับขนส่งระหว่างประเทศที่ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือจาก J และเครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลที่เกิดขัดข้องในน่านน้ำไทย โดยเรือเดินทะเลรับขนส่งระหว่างประเทศดังกล่าวจะแจ้งซ่อมไปยัง J จากนั้น J จะส่งใบคำขอใช้บริการแจ้งซ่อมทางอีเมล เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลบนเรือเดินทะเลดังกล่าว โดยมีลักษณะการให้บริการ ดังนี้
          ๑. กรณีเรือเดินทะเลสั่งสินค้าเครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลโดยตรงจาก J โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า และสินค้าจะถูกส่งจากสนามบินหรือท่าเรือที่นำเข้าผ่านโดยตรงไปยังเรือเดินทะเลที่รอซ่อม ใบขนสินค้าเป็นใบขนสินค้าผ่านแดน (Transit Entry) ระบุ Shipper’s คือ J และ Consignee’s Name คือ เรือเดินทะเล และ C/O บริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรเพื่อออกของ บริษัทฯ เป็นผู้สำรองจ่ายก่อนและจะเรียกเก็บจาก J ภายหลัง โดยบริษัทฯ ออก INVOICE เรียกเก็บค่าบริการในการซ่อม และค่าใช้จ่ายนำเข้า บวกกำไรเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ จากค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่บริษัทฯ จ่ายไป และบวกค่าบริการเพิ่มอีก USD ๑๓๐ ซึ่งจะระบุใน INVOICE ว่า เป็นค่า HANDLING & ADMINISTRATIVE การให้บริการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลบนเรือเดินทะเลที่อยู่ในน่านน้ำประเทศไทยให้แก่ J ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศ โดยเมื่อซ่อมเสร็จเรือเดินทะเลก็จะแล่นออกไปต่างประเทศ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรแก่ผู้รับบริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามข้อ ๒ (๑) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๐๕) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ หากการให้บริการดังกล่าวบริษัทฯ มีหลักฐานตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับดังกล่าว บริษัทฯ จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
          ๒. กรณี J ยืมสินค้าเครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลของบริษัทฯ ไปซ่อมแซมให้กับเรือเดินทะเล และ J ส่งสินค้าคืนให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า สำหรับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าบริษัทฯ เป็นผู้สำรองจ่ายไปก่อนและจะเรียกเก็บจาก J ภายหลัง โดยบริษัทฯ ออก INVOICE เรียกเก็บค่าบริการในการซ่อมและค่าใช้จ่ายนำเข้า บวกกำไรเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ จากค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่บริษัทฯ จ่ายไป และบวกค่าบริการเพิ่มอีก USD ๑๓๐ ซึ่งจะระบุใน INVOICE ว่าเป็นค่า HANDLING & ADMINISTRATIVE กรณีดังกล่าวเป็นกรณี J ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าเครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลได้ยืมสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นำไปซ่อมแซมให้กับเรือเดินทะเลซึ่งเป็นลูกค้าของ J ที่อยู่ในน่านน้ำประเทศไทย การให้ยืมสินค้าแก่ J ในกรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าพร้อมให้บริการในราชอาณาจักร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗.๐ ตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) มาตรา ๗๗/๒ และมาตรา ๘๐ แห่งประมวลรัษฎากร
          ๓. กรณีเรือเดินทะเลบางรายสั่งสินค้าเครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารทางทะเลจาก J ไม่ทัน J จะสั่งให้บริษัทฯ นำสินค้าของบริษัทฯ ไปซ่อมแซมติดตั้งให้กับเรือเดินทะเลที่อยู่ในน่านน้ำประเทศไทย และบริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าบริการจาก J กรณีดังกล่าวถือเป็นการขายสินค้าพร้อมให้บริการในราชอาณาจักร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗.๐ ตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) มาตรา ๗๗/๒ และมาตรา ๘๐ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๙๒
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, November 24, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161