ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document

 

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
(ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม Functional Currency)

 

               หลักการ

               แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังต่อไปนี้
               (๑) แก้ไขเพิ่มเติมการจัดทำบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่งเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม เพื่อให้สามารถใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดำเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ และเพิ่มมาตรา ๘/๑)
               (๒) แก้ไขเพิ่มเติมการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ กรณีเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ (๑๒) และ (๑๓))
                   
               (๓) กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัท ที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดำเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย (เพิ่มหมวด ๒/๑ การคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัทที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดำเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย มาตรา ๓๓/๑ ถึงมาตรา ๓๓/๕)
               (๔) กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งมิใช่เงินตราไทยเป็นเงินตราไทย เพื่อชำระภาษี (เพิ่มมาตรา ๔๒ วรรคสาม)
               (๕) แก้ไขเพิ่มเติมการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕ อัฏฐ (๑๒) และ (๑๓))
               (๖) กำหนดการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิของบริษัทตามหมวด ๗ ทวิ บทบัญญัติเฉพาะกรณี (เพิ่มมาตรา ๖๕ อัฏฐ/๑)
               (๗) แก้ไขเพิ่มเติมการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิของบริษัทตามหมวด ๗ ตรี บทบัญญัติเฉพาะเขตพื้นที่พัฒนาร่วม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕ เอกวีสติ (๑๐) และ (๑๑))
               (๘) กำหนดการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิของบริษัทตามหมวด ๗ จัตวา บทบัญญัติเฉพาะสัญญาแบ่งปันผลผลิต (เพิ่มมาตรา ๖๕ เอกวีสติ/๑)

               เหตุผล

               เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ กำหนดให้ บริษัทสามารถจัดทำบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งให้เลือกชำระภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศได้แล้ว แต่ในการคำนวณกำไรสุทธิและภาษีเงินได้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังคงต้องคำนวณค่าของธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดเป็นเงินตราไทย กรณีจึงเป็นการสร้างภาระและต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งยังก่อให้เกิดกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานที่แท้จริง อีกทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี สมควรกำหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราต่างประเทศสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานสามารถใช้เงินสกุลดังกล่าวในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ พร้อมทั้งกำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


               ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

 
 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, July 6, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161