ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
Link
ข้อมูลพื้นฐาน
o1.
โครงสร้าง
ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
เปิดลิ้งค์
o2.
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูล ชื่อ-นามสกุลและตำแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดแบะรองผู้บริหารสูงสุด
เปิดลิ้งค์
o3.
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
เปิดลิ้งค์
o4.
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562
เปิดลิ้งค์
o5.
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
เปิดลิ้งค์
o6.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
เปิดลิ้งค์
ข่าวประชาสัมพันธ์
o7.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2552
เปิดลิ้งค์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8.
Q & A
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
เปิดไฟล์ PDF
เปิดลิ้งค์
o9.
Social Network
ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
FAcebook
Twitter
Application
LINE
E-tax info
PDF
แผนดำเนินงาน
o10.
แผนดําเนินงานประจําปี
ข้อมูลแผนดําเนินงานประจําปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดลิ้งค์
o11.
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกํากับติดตามการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดไฟล์ PDF
o12.
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
ข้อมูลสรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนดําเนินงานประจําปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
เปิดไฟล์ PDF
การปฏิบัติงาน
o13.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ของกรมสรรพากร
เปิดลิ้งค์
การให้บริการ
o14.
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
°บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี
°คู่มือและคำแนะนำการยื่นแบบ
°บริการข้อมูล
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี
คู่มือและคำแนะนำการยื่นแบบ
บริการข้อมูล
เปิดไฟล์ PDF
o15.
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
°ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
°รายงานสรุปรวมการรับแบบ ภ.ง.ด. 90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต
เปิดลิ้งค์
เปิดลิ้งค์
o16.
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
เปิดไฟล์ PDF
เปิดลิ้งค์
o17.
E-Service
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่ กฎหมายกําหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เปิดไฟล์ PDF
เปิดลิ้งค์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดไฟล์ PDF
o19.
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดไฟล์ PDF
o20.
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
เปิดไฟล์ PDF
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดลิ้งค์
o22.
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดลิ้งค์
o23.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดลิ้งค์
o24.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
เปิดไฟล์ PDF
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ
เปิดไฟล์ PDF
o26.
การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เปิดไฟล์ PDF
o27.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
เปิดไฟล์ PDF
o28.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o29.
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรืองร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เปิดไฟล์ PDF
o30.
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เปิดลิ้งค์
o31.
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจําปี
สรุปจํานวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
เปิดไฟล์ PDF
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32.
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Facebook
Twitter
Contact Us
เปิดลิ้งค์
o33.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดลิ้งค์
เปิดลิ้งค์
เปิดลิ้งค์
เปิดลิ้งค์
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
o34.
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
การแสดงเจตนารมณ์หรือคํามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เปิดลิ้งค์
เปิดลิ้งค์
o35.
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดลิ้งค์
เปิดไฟล์ PDF
เปิดไฟล์ PDF
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o36.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดไฟล์ PDF
o37.
การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ของการดําเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
เปิดไฟล์ PDF
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38.
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล ของปี พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เปิดลิ้งค์
เปิดไฟล์ PDF
เปิดไฟล์ PDF
เปิดไฟล์ PDF
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o39.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดไฟล์ PDF
o40.
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกํากับติดตามการดําเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
เปิดไฟล์ PDF
o41.
รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
ข้อมูลสรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจําปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
เปิดไฟล์ PDF
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
o42.
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เปิดไฟล์ PDF
o43.
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
เปิดไฟล์ PDF
o44.
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เปิดไฟล์ PDF
เปิดไฟล์ PDF
o45.
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การทําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เปิดไฟล์ PDF
เปิดไฟล์ PDF
o46.
มาตรการป้องกันการรับสินบน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
เปิดไฟล์ PDF
o47.
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
PDF
o48.
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจในการปฏบัติหน้าที่
เอกสารแนบ 1
clear-gif
Last update :
 Friday, June 28, 2019
    

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161