ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๗๖๒๑
วันที่ : ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีตามคำพิพากษาศาลฏีกา
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๗๗/๑ (๘) ๗๘,๘๖/4 ๘๖/๔(๕), ๘๙ ๘๙ (๕), ๙๐/๒ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         (๑) บริษัทฯ ประกอบกิจการขาย ติดตั้ง และบริการบำรุงรักษาลิฟท์ และบันไดเลื่อน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จำนวน ๑๖๒,๖๕๑,๖๑๐ บาท ซึ่งลูกค้าได้ชำระเงินให้บริษัทฯ เพียงบางส่วน ส่วนที่ลูกค้าค้างชำระ บริษัทฯ ได้ฟ้องศาลเพื่อบังคับให้ชำระหนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๑ และคดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ พิพากษาให้ลูกค้าชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
         (๒) ในการขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้ออกเอกสารใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า ณ วันส่งมอบสินค้าในปี ๒๕๔๐ ถึงปี ๒๕๔๑ โดยบริษัทฯ ได้ออกเพียงใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า จำนวน ๑๕ ฉบับ เพื่อขอรับชำระเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑๐ เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจว่า บริษัทฯ ต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าชำระเงิน ต่อมาในปี ๒๕๔๓ บริษัทฯ ถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มในประเด็นที่บริษัทฯ ไม่ได้ออกใบกำกับภาษีในขณะที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นระหว่างเดือนภาษีมกราคม ๒๕๓๙ ถึงเดือนภาษีพฤษภาคม ๒๕๔๓ ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระภาษีที่ขาดพร้อมเงินเพิ่มเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ ต่อมา เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินตามคำพิพากษาตาม ๑. ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๔,๘๓๖,๒๕๖.๐๗ บาท บริษัทฯ จึงได้ออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน โดยไม่ได้ออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงหารือว่า บริษัทฯ สามารถออกใบกำกับภาษีหลังจากถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มในประเด็นที่บริษัทฯ ไม่ได้ออกใบกำกับภาษีในขณะที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขายวัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัยให้แก่ลูกค้า เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าทุกครั้งและต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๖ แห่งประมวลรัษฎากร หากบริษัทฯ มิได้จัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น บริษัทฯ ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับตามมาตรา ๘๙(๕) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องระวางโทษตามมาตรา ๙๐/๒ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทฯ ถูกเจ้าพนักงานประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มจากฐานความผิดที่ไม่ได้ออกใบกำกับภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระตามที่เจ้าพนักงานประเมินไปแล้ว บริษัทฯ จึงไม่จำต้องออกใบกำกับภาษีอีก อย่างไรก็ดี หากลูกค้าได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ บริษัทฯ ย่อมมีสิทธิออกใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ลูกค้าตามจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าได้ชำระ โดยใบกำกับภาษีดังกล่าวต้องมีรายการ ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า ณ วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นสำหรับการขายสินค้าในแต่ละครั้งให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๘๖/๔ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๔๙๕
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, December 16, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161